สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่าหนิก สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวิชญา  แสงนิล
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ขำทอง
 
1. นางสาวธนาภรณ์  เพชรช่วย
2. นางวิยดา  นวกุลฤทธิไกร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลพร  สายบุญ
2. เด็กหญิงกัญญาวรัตน์  ชมเปราะ
3. เด็กชายอดิสรณ์  อ่อนลมหวม
 
1. นางสาวธนาภรณ์  เพชรช่วย
2. นางเสาวณี  กาจกล้า
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.66 ทอง 5 1. เด็กชายวรวิช  สายตรง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญคง
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  พิเนตร
2. เด็กหญิงธนพร  มุมทอง
3. เด็กชายปิติพล  กองเงิน
 
1. นางสาวสุขศิริ  ซ้ายน้ำจืด
2. นางสาวเปรมนีย์  นาคนคร