สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่าหนิก สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงซิมรัน  โฮสเซน
2. เด็กชายณัฐพงศ์  พหลภักดี
3. เด็กหญิงไฮน่า  หรินาอดิศัย
 
1. นางเสาวณี  กาจกล้า
2. นางสาวธนาภรณ์  เพชรช่วย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงการะเกศ  แก้วก่อเกื้อ
2. เด็กหญิงพิวัลดา  ตั้งกล
3. เด็กหญิงวรรณภา  ขุนเกลี้ยง
4. เด็กหญิงวรรณวลี  วงศ์วานิช
5. เด็กหญิงเก็จมณี  ถาวงศ์
 
1. นางสาวสุนี  คงน้อย
2. นางสาวมารีแย  หะยีเมาะลอ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77.5 เงิน 17 1. เด็กชายชาดร  ดวงเดือน
2. เด็กหญิงอทิตยา  คำภูแสน
 
1. นางสาววิมล  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวมารีแย  หะยีเมาะลอ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.34 เงิน 6 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ยิ้มนวล
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญคง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา  อินทรสุวรรณ
2. เด็กหญิงปรียรักษ์  สั่งกลับ
3. เด็กชายวัชร  สร้างเมือง
 
1. นางสาวธนาภรณ์  เพชรช่วย
2. นางวิยดา  นวกุลฤทธิไกร
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงพรนัชชา  กิ่งพิกุล
2. เด็กหญิงพันธ์วิรา  มุกดา
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กลีบแก้ว
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ชาชะ
2. นางสาวธัญชนก  เขียวดำ