สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่าหนิก สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงวรรณิภา  แก้วธรรมมา
 
1. นางสาวกาญจน์  แซ่ตั๊น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61.97 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สาหร่ายทอง
 
1. นางสาวธนาภรณ์  เพชรช่วย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 69 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงฤดีรัตน์  จักราช
 
1. นางสาวธนาภรณ์  เพชรช่วย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงเรวดี  ทองเขียว
 
1. นางสาวธนาภรณ์  เพชรช่วย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธณัฐชน  ยืนยาว
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ช่วยการ
3. เด็กหญิงสุริวิภา  แสงสง
 
1. นางสาวกาญจน์  แซ่ตั๊น
2. นางสาวมารีแย  หะยีเมาะลอ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุผาวัน
2. เด็กชายณัฐพนธ์  บนหิน
3. เด็กชายภูมินทร์  แสนบอโด
 
1. นางสาวธนาภรณ์  เพชรช่วย
2. นางวิยดา  นวกุลฤทธิไกร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายคมสัน  เหมือนแย้ม
2. เด็กชายธนากร  หม่อมวิญญา
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ชาชะ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายณภัทร  เลือกผล
2. เด็กชายณัชพล  เพ็ชรย้อย
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ชาชะ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67.22 ทองแดง 29 1. เด็กชายภูตะวัน  ตาปุ๊ดธิ
2. เด็กหญิงสุภาณิศา  บัวขาว
 
1. นางสาววิมล  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวมารีแย  หะยีเมาะลอ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 23 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โต๊ะสกุล
2. เด็กชายพิทวัส  สุทจิตร
 
1. นางสาวเสาวภา  ถันทอง
2. นางสาวหอขวัญ  บัวสีดำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 26 1. เด็กชายปวริศร  ชลที
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญคง