สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่าหนิก สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงสุภิญญา  โทบุรี
 
1. นางสาวกาญจน์  แซ่ตั๊น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายอันดา  สิงคาระ
 
1. นางสาวกาญจน์  แซ่ตั๊น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 46.64 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงปภัสสร  ห้างสัมณี
 
1. นางสาวธนาภรณ์  เพชรช่วย
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายฉัตรมงคล  จันทร์หอม
2. เด็กชายอันดาคีรี  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวนันทภัค  อรุณรัตน์
2. นางสาวหทัยชนก  สุขแก้ว
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 52.33 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายนพพร  จอมเผือก
2. เด็กชายอลิฟ  จารจิต
 
1. นางสาวนันทภัค  อรุณรัตน์
2. นางสาวหทัยชนก  สุขแก้ว
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เพ็งปอพาน
2. เด็กหญิงสิรินรัตน์  ฤทธิทาธร
 
1. นางสาวนันทภัค  อรุณรัตน์
2. นางสาวหทัยชนก  สุขแก้ว