สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่าหนิก สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงวรรณิภา  แก้วธรรมมา
 
1. นางสาวกาญจน์  แซ่ตั๊น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61.97 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สาหร่ายทอง
 
1. นางสาวธนาภรณ์  เพชรช่วย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงสุภิญญา  โทบุรี
 
1. นางสาวกาญจน์  แซ่ตั๊น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 69 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงฤดีรัตน์  จักราช
 
1. นางสาวธนาภรณ์  เพชรช่วย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงเรวดี  ทองเขียว
 
1. นางสาวธนาภรณ์  เพชรช่วย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายอันดา  สิงคาระ
 
1. นางสาวกาญจน์  แซ่ตั๊น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 46.64 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงปภัสสร  ห้างสัมณี
 
1. นางสาวธนาภรณ์  เพชรช่วย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธณัฐชน  ยืนยาว
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ช่วยการ
3. เด็กหญิงสุริวิภา  แสงสง
 
1. นางสาวกาญจน์  แซ่ตั๊น
2. นางสาวมารีแย  หะยีเมาะลอ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุผาวัน
2. เด็กชายณัฐพนธ์  บนหิน
3. เด็กชายภูมินทร์  แสนบอโด
 
1. นางสาวธนาภรณ์  เพชรช่วย
2. นางวิยดา  นวกุลฤทธิไกร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวิชญา  แสงนิล
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ขำทอง
 
1. นางสาวธนาภรณ์  เพชรช่วย
2. นางวิยดา  นวกุลฤทธิไกร
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงซิมรัน  โฮสเซน
2. เด็กชายณัฐพงศ์  พหลภักดี
3. เด็กหญิงไฮน่า  หรินาอดิศัย
 
1. นางเสาวณี  กาจกล้า
2. นางสาวธนาภรณ์  เพชรช่วย
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายคมสัน  เหมือนแย้ม
2. เด็กชายธนากร  หม่อมวิญญา
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ชาชะ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายณภัทร  เลือกผล
2. เด็กชายณัชพล  เพ็ชรย้อย
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ชาชะ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงการะเกศ  แก้วก่อเกื้อ
2. เด็กหญิงพิวัลดา  ตั้งกล
3. เด็กหญิงวรรณภา  ขุนเกลี้ยง
4. เด็กหญิงวรรณวลี  วงศ์วานิช
5. เด็กหญิงเก็จมณี  ถาวงศ์
 
1. นางสาวสุนี  คงน้อย
2. นางสาวมารีแย  หะยีเมาะลอ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77.5 เงิน 17 1. เด็กชายชาดร  ดวงเดือน
2. เด็กหญิงอทิตยา  คำภูแสน
 
1. นางสาววิมล  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวมารีแย  หะยีเมาะลอ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67.22 ทองแดง 29 1. เด็กชายภูตะวัน  ตาปุ๊ดธิ
2. เด็กหญิงสุภาณิศา  บัวขาว
 
1. นางสาววิมล  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวมารีแย  หะยีเมาะลอ
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 23 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โต๊ะสกุล
2. เด็กชายพิทวัส  สุทจิตร
 
1. นางสาวเสาวภา  ถันทอง
2. นางสาวหอขวัญ  บัวสีดำ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 26 1. เด็กชายปวริศร  ชลที
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญคง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลพร  สายบุญ
2. เด็กหญิงกัญญาวรัตน์  ชมเปราะ
3. เด็กชายอดิสรณ์  อ่อนลมหวม
 
1. นางสาวธนาภรณ์  เพชรช่วย
2. นางเสาวณี  กาจกล้า
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.66 ทอง 5 1. เด็กชายวรวิช  สายตรง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญคง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงุสุภาวดี  กาดกล้า
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญคง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.34 เงิน 6 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ยิ้มนวล
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญคง
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา  อินทรสุวรรณ
2. เด็กหญิงปรียรักษ์  สั่งกลับ
3. เด็กชายวัชร  สร้างเมือง
 
1. นางสาวธนาภรณ์  เพชรช่วย
2. นางวิยดา  นวกุลฤทธิไกร
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายฉัตรมงคล  จันทร์หอม
2. เด็กชายอันดาคีรี  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวนันทภัค  อรุณรัตน์
2. นางสาวหทัยชนก  สุขแก้ว
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 52.33 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายนพพร  จอมเผือก
2. เด็กชายอลิฟ  จารจิต
 
1. นางสาวนันทภัค  อรุณรัตน์
2. นางสาวหทัยชนก  สุขแก้ว
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เพ็งปอพาน
2. เด็กหญิงสิรินรัตน์  ฤทธิทาธร
 
1. นางสาวนันทภัค  อรุณรัตน์
2. นางสาวหทัยชนก  สุขแก้ว
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวารุณี  ทักถิ่น
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คงแก้ว
 
1. นางสาวนันทภัค  อรุณรัตน์
2. นางสาวหทัยชนก  สุขแก้ว
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายรพีภัทร  ถาพิลา
2. เด็กชายศุภวิชญ์  หงษ์งาม
3. เด็กหญิงอานัสตา  พูลอนันต์
 
1. นางสาวธัญชนก  เขียวดำ
2. นางสาวหอขวัญ  บัวสีดำ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงพรนัชชา  กิ่งพิกุล
2. เด็กหญิงพันธ์วิรา  มุกดา
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กลีบแก้ว
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ชาชะ
2. นางสาวธัญชนก  เขียวดำ
 
30 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  พิเนตร
2. เด็กหญิงธนพร  มุมทอง
3. เด็กชายปิติพล  กองเงิน
 
1. นางสาวสุขศิริ  ซ้ายน้ำจืด
2. นางสาวเปรมนีย์  นาคนคร