สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไม้ขาว สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีสัตบรรณ
2. เด็กหญิงเกศินี  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  แปลกฤทธิ์
 
1. นางสาวณาริณี  องสารา
2. นางสาวภัคจิรา  เลื่อนแก้ว
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายคนาวงศ์  มะลิวัลย์
2. เด็กชายอนุชิต  ทองปอนด์
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  แปลกฤทธิ์
 
1. นางนัฏฐพร  แซ่หลี
2. นายทรนงค์  ชุมรักษ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสโรชา  เศวตวรรณ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  แปลกฤทธิ์
3. เด็กชายแทนคุณ  ชุมจันทร์
 
1. นางนัฏฐพร  แซ่หลี
2. นางสาวกนกวรรณ  แสงสุวรรณ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีสัตบรรณ
2. เด็กชายภูธญา  อริยะอุดมกิจ
3. เด็กหญิงเกศินี  ศรีสุวรรณ
 
1. นางนัฏฐพร  แซ่หลี
2. นายทรนงค์  ชุมรักษ์