สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไม้ขาว สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงศิรประภา  สุทธหลง
 
1. นางสาวอารี  บาวแดง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายคุณานนท์  เอี๊ยะตะกูล
2. เด็กหญิงปาลิดา  สงวนฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุภรานีย์  ราชมงคุณ
 
1. นางสาวอารี  บาวแดง
2. นางเนตรนภา  พลสวัสดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายชัยชนะ  ยงยุทธ
 
1. นางสาวณาริณี  องสารา