สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไม้ขาว สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงศิรประภา  สุทธหลง
 
1. นางสาวอารี  บาวแดง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเกวรินทร์  อัคระพันธ์
 
1. นางสาวอารี  บาวแดง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 61 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงสโรชา  เศวตวรรณ
 
1. นายสมชาติ  มวลสกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แซ่ซื่อ
 
1. นางสาวอารี  บาวแดง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงคณาพร  ยอดใจบุญ
 
1. นายสมชาติ  มวลสกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายคุณานนท์  เอี๊ยะตะกูล
2. เด็กหญิงปาลิดา  สงวนฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุภรานีย์  ราชมงคุณ
 
1. นางสาวอารี  บาวแดง
2. นางเนตรนภา  พลสวัสดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนิตา  แซ่อิ๋ว
2. เด็กชายชัยชนะ  ยงยุทธ
3. เด็กชายธนพนธ์  ยงยุทธ
 
1. นายสมชาติ  มวลสกุล
2. นางนัฏฐพร  แซ่หลี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายชัยชนะ  ยงยุทธ
 
1. นางสาวณาริณี  องสารา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุนิดา  เศวตวรรณ
 
1. นายทรนงค์  ชุมรักษ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสโรชา  เศวตวรรณ
 
1. นายทรนงค์  ชุมรักษ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กชายกรณรงค์  วงศ์ไชยา
2. เด็กชายณัฐกิต  เต็มมือ
3. เด็กชายวรายุทธ์  ศุภลักษณ์สุทธา
 
1. นายทรนงค์  ชุมรักษ์
2. นางนัฏฐพร  แซ่หลี
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีสัตบรรณ
2. เด็กหญิงเกศินี  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  แปลกฤทธิ์
 
1. นางสาวณาริณี  องสารา
2. นางสาวภัคจิรา  เลื่อนแก้ว
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายคนาวงศ์  มะลิวัลย์
2. เด็กชายอนุชิต  ทองปอนด์
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  แปลกฤทธิ์
 
1. นางนัฏฐพร  แซ่หลี
2. นายทรนงค์  ชุมรักษ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสโรชา  เศวตวรรณ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  แปลกฤทธิ์
3. เด็กชายแทนคุณ  ชุมจันทร์
 
1. นางนัฏฐพร  แซ่หลี
2. นางสาวกนกวรรณ  แสงสุวรรณ์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีสัตบรรณ
2. เด็กชายภูธญา  อริยะอุดมกิจ
3. เด็กหญิงเกศินี  ศรีสุวรรณ
 
1. นางนัฏฐพร  แซ่หลี
2. นายทรนงค์  ชุมรักษ์