สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87.65 ทอง 9 1. เด็กหญิงทิพย์ทอง  หนูคง
 
1. นางสาวมลลดา  ชลสินธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  แย้มชุมพร
 
1. นางสาวมาลัย  เตบจิตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 13 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  โพธิวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  ทิพย์เนตรสกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชริดา  ดอนบุนทด
2. เด็กชายธนกร  รัตนบุรี
 
1. นางสาวมลลดา  ชลสินธุ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวน้ำทิพย์  สีสาย
2. นางสาวปรารถนา  เสมาธนกุล
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  โฉมทอง
4. นางสาวสุชาวดี  ชำนาญเรือ
5. เด็กหญิงอธิชา  ณ นคร
 
1. นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว
2. นางสาวนันท์นรี  เสียมไหม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.83 ทอง 8 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เเววภักดี
2. เด็กชายปิยะพงค์  เเซ่หลิม
 
1. นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว
2. นางสาวนันท์นรี  เสียมไหม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกวลิน  ดิษรพงษ์
 
1. นายชุติพล  ไชยชาญ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติพร  โชคคุณ
 
1. นายกิตติพงค์  ผอมสวัสดิ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงศุฑามาศ  ประเสริฐการ
 
1. นายกิตติพงค์  ผอมสวัสดิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวันวิสา  สมชื่อ
 
1. นายกิตติพงค์  ผอมสวัสดิ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิดา  ทองแก้ว
 
1. นางสาวไรหนับ  ศรีอาหมัด
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายจิระศักดิ์  สามัคคี
2. เด็กหญิงชนิกานต์  รินทร์สกุล
3. เด็กหญิงซันฟาร์ญ่า  ชูแก้ว
4. เด็กชายธันวา  โฉมทอง
5. เด็กชายพัสกร  เดชฟุ้ง
6. เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีมูล
7. เด็กชายรัฐศิลา  วิบูลย์ธนวัฒน์
8. เด็กหญิงสุทธิดา  ไทยมิตรชอบ
9. เด็กหญิงเหมย  โลนชาธิลาด
10. เด็กชายแต๊ะอ่าว  -
 
1. นางจุฑารัตน์  ทองรอด
2. นายกิตติพงค์  ผอมสวัสดิ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชริดา  ดอนขุนทด
2. เด็กหญิงทิพย์ทอง  หนูคง
3. เด็กหญิงโรเวน่า  โรดริเกซ
 
1. นางสาวมลลดา  ชลสินธุ์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  รมย์ปรีดา
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  สมพงศ์
3. เด็กหญิงสุธีรา  พันธ์ทิพย์
 
1. นางสาวมาลัย  เตบจิตร
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีสาย
2. เด็กหญิงปรารถนา  เสมาธนกุล
 
1. นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล
2. นางสาวสุมณฑา  มุกดา
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  แซ่หลิม
2. เด็กชายภวินท์  ขันติสุทธิกุล
 
1. นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล
2. นางสาวสุมณฑา  มุกดา
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80.33 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐพล  ไชยวัตร
2. เด็กชายศรายุทธ  สิ่งประสงค์
 
1. นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล
2. นางสาวชยานันท์  ตาเย๊ะ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัตดา  จันทศรี
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เทพแก้ว
3. เด็กหญิงสุณิสา  หอยสังข์
 
1. นางสาวสุมณฑา  มุกดา
2. นางสาวอนัญญา  ดาบเงิน
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐปภาดา  พื้นผา
2. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  พันธ์หาญ
3. เด็กชายเดชนรินทร์  ชิตชลธาร
 
1. นางสาวอรวรรณ  ละไม
2. นางสาวมุกดาพรรณ  สุคันธรส