สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจงรัก  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวมาลัย  เตบจิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 77 เงิน 20 1. เด็กหญิงวรรณิดา  หอบุตร
 
1. นางสาวมลลดา  ชลสินธุ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงสมปรารถนา  มิ่งพิจารย์
 
1. นางสาวมลลดา  ชลสินธุ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.65 เงิน 5 1. นางสาวสุชาวดี  ชำนาญเรือ
 
1. นางสาวมาลัย  เตบจิตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74.98 เงิน 12 1. เด็กหญิงกวางกมล  บุบผัน
 
1. นางสาวมลลดา  ชลสินธุ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงมะปราง  งามยิ่ง
3. เด็กชายหัสชรพล  มณีวรรณ์
 
1. นางสาวศุุุภลักษณ์  คงชู
2. นางสาวอารีรัตน์  สุเหร็น
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75.28 เงิน 20 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองผุย
2. เด็กชายนบินทร์  ใจอารีย์
 
1. นางสาวสมฤดี  แซ่บ่าง
2. นางสาวมุกดาพรรณ  สุคันธรส
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.33 เงิน 18 1. เด็กชายครรชิต  พุทธาสมศรี
2. เด็กหญิงสโรชา  -
 
1. นางสาวไรหนับ  ศรีอาหมัด
2. นางสาวมุกดาพรรณ  สุคันธรส
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุขใส
2. เด็กชายศราวุฒิ  กุลอัก
 
1. นายวิจิตร์  เวชสิทธิ์
2. นายกิตติพงศ์  หาดเด็น
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญชนก  อุตสาหะ
 
1. นายชุติพล  ไชยชาญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงรุจิรดา  จงรักษ์
 
1. นางสาวอนัญญา  ดาบเงิน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.33 เงิน 20 1. เด็กหญิงจารุพร  บัตรพรรธนะ
 
1. นายกิตติพงค์  ผอมสวัสดิ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพชรสาคร
 
1. นายกิตติพงค์  ผอมสวัสดิ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  แก้วศรีจันทร์
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  ส่องแสงเจริญ
 
1. นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล
2. นางสาวมุกดาพรรณ  สุคันธรส