สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงถลัชนันท์  กิตติวงศ์สันติ
2. เด็กชายธีระพงศ์  ประโมงกิจ
3. เด็กหญิงศศิธรณ์  พุทธิรัตน์
 
1. นางสาวมลลดา  ชลสินธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชนาพร  สุขสม
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  โฉมทอง
 
1. นางสาวมาลัย  เตบจิตร
2. นางสาวอัสมะ  มะเซ็ง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.67 ทองแดง 4 1. เด็กชายพนมอินทร์  คำมุงคุณ
2. เด็กชายศาณุวัฒน์  คงปราโมทย์
 
1. นางสาวดารณี  กูจิ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายกรทิวา  เดชสุข
2. เด็กชายภานุกร  จันเพ็ญ
 
1. นางสาวปิยะนันท์  จิตบำรุง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายการ์ตูน  จุลเดช
2. เด็กชายพงค์เพชร  เตาะกระโทก
 
1. นางอลิษา  รัชนิพนธ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันด้วง
 
1. นายชุติพล  ไชยชาญ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตใส  ประโมงกิจ
2. เด็กหญิงอัยลี  กิ่งปลัด
 
1. นายชุติพล  ไชยชาญ
2. นางจุฑารัตน์  ทองรอด
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรียวิศว์  ภักภิรมย์
2. เด็กชายวิวัฒน์ชัย  สังขพรหม
 
1. นางสาวชยานันท์  ตาเย๊ะ
2. นางสาวนภาพร  ใจเพียร
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนิตยา  กันตะภาค
2. เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์ตระกูล
 
1. นางสาวสุมณฑา  มุกดา
2. นางสาวนภาพร  ใจเพียร
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 41 1. เด็กชายภควุธ  ประโมงกิจ
2. เด็กหญิงศรันยา  โสมพิมาย
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ดาฉาว
 
1. นางสาวสุกัลยา  หลังเกต
2. นางสาวอรขนิษฐา  พร้อมประเสริฐ
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 41 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ประโมงกิจ
2. เด็กหญิงปทุมทิพย์  ลิบแป้น
3. เด็กหญิงอัยอีเซาะ  นิเซ็ง
 
1. นางอรุณี  กาญจนไพหาร
2. นางสาวประสิตา  ศรีเกตุ