สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงลักคณา  ชัยเกษม
 
1. นางสาวสมฤดี  แซ่บ่าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงวิมลวรรณ  โสบุตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  ทิพย์เนตรสกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายศุภโชค  กองสุข
 
1. นางสาวปิยะนันท์  จิตบำรุง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  แมรฟินเดอะ
2. เด็กชายไกรสิทธิ์  มาสระ
 
1. นายสุวิทย์  ทองแก้ว
2. นางสาวรัชดาภรณ์  จินาราช
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายนพรุจ  แซ่อ้าง
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  จินาราช
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณัฏฐพล  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายธนโชค  หนูรักษ์
3. เด็กชายบุลากร  นาประกอบ
4. เด็กชายพีรพงศ์  อุตมะ
5. เด็กชายวีระพงษ์  ใสสุข
6. เด็กชายศุทธิกร  ทองเหมือน
 
1. นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว
2. นางสาวอรวรรณ  ละไม
3. นางสาวรัชดาภรณ์  จินาราช
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายบดินเดช  บุบผัน
2. เด็กชายปกรณ์  ซุ่นแซ่ล้อ
 
1. นางสาวสุมณฑา  มุกดา
2. นางสาวไรหนับ   ศรีอาหมัด
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายจิรภัทร  บุญโสม
2. เด็กชายทีชานนท์  ศุภางคนินท์
 
1. นางสาวสุุมณฑา  มุกดา
2. นางสาวนภาพร  ใจเพียร
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายณัฐพล  ศรียาภัย
2. เด็กชายทิชานนท์  ศุภางคะนันทน์
 
1. นางสาวสุมณฑา  มุกดา
2. นางสาวชยานันท์  ตาเย๊ะ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตาล  เฮ้าจันทึก
2. เด็กชายธีรภัทร  แก้วลอดฟ้า
 
1. นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล
2. นางสาวสุมณฑา  มุกดา
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจิตรพิทักษ์  แล้วกระโทก
2. เด็กหญิงสุชาดา  จิตรา
 
1. นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล
2. นางสาวสุมณฑา  มุกดา