สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงลักคณา  ชัยเกษม
 
1. นางสาวสมฤดี  แซ่บ่าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87.65 ทอง 9 1. เด็กหญิงทิพย์ทอง  หนูคง
 
1. นางสาวมลลดา  ชลสินธุ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจงรัก  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวมาลัย  เตบจิตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงวิมลวรรณ  โสบุตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  ทิพย์เนตรสกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 77 เงิน 20 1. เด็กหญิงวรรณิดา  หอบุตร
 
1. นางสาวมลลดา  ชลสินธุ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  แย้มชุมพร
 
1. นางสาวมาลัย  เตบจิตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงสมปรารถนา  มิ่งพิจารย์
 
1. นางสาวมลลดา  ชลสินธุ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.65 เงิน 5 1. นางสาวสุชาวดี  ชำนาญเรือ
 
1. นางสาวมาลัย  เตบจิตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 13 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  โพธิวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  ทิพย์เนตรสกุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74.98 เงิน 12 1. เด็กหญิงกวางกมล  บุบผัน
 
1. นางสาวมลลดา  ชลสินธุ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงถลัชนันท์  กิตติวงศ์สันติ
2. เด็กชายธีระพงศ์  ประโมงกิจ
3. เด็กหญิงศศิธรณ์  พุทธิรัตน์
 
1. นางสาวมลลดา  ชลสินธุ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชริดา  ดอนบุนทด
2. เด็กชายธนกร  รัตนบุรี
 
1. นางสาวมลลดา  ชลสินธุ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชนาพร  สุขสม
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  โฉมทอง
 
1. นางสาวมาลัย  เตบจิตร
2. นางสาวอัสมะ  มะเซ็ง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  งามฉลวย
 
1. นางสาวอนัญญา  ดาบเงิน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายศุภโชค  กองสุข
 
1. นางสาวปิยะนันท์  จิตบำรุง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  แมรฟินเดอะ
2. เด็กชายไกรสิทธิ์  มาสระ
 
1. นายสุวิทย์  ทองแก้ว
2. นางสาวรัชดาภรณ์  จินาราช
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงเพชรลดา  มากพงศ์
 
1. นางสาวอนัญญา  ดาบเงิน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายนพรุจ  แซ่อ้าง
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  จินาราช
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงมะปราง  งามยิ่ง
3. เด็กชายหัสชรพล  มณีวรรณ์
 
1. นางสาวศุุุภลักษณ์  คงชู
2. นางสาวอารีรัตน์  สุเหร็น
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายจุมพล  ด้วงสิน
2. เด็กชายนพพร  เกษาพร
 
1. นางสาวมาเรีย  มูละ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.67 ทองแดง 4 1. เด็กชายพนมอินทร์  คำมุงคุณ
2. เด็กชายศาณุวัฒน์  คงปราโมทย์
 
1. นางสาวดารณี  กูจิ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายกรทิวา  เดชสุข
2. เด็กชายภานุกร  จันเพ็ญ
 
1. นางสาวปิยะนันท์  จิตบำรุง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายการ์ตูน  จุลเดช
2. เด็กชายพงค์เพชร  เตาะกระโทก
 
1. นางอลิษา  รัชนิพนธ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวน้ำทิพย์  สีสาย
2. นางสาวปรารถนา  เสมาธนกุล
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  โฉมทอง
4. นางสาวสุชาวดี  ชำนาญเรือ
5. เด็กหญิงอธิชา  ณ นคร
 
1. นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว
2. นางสาวนันท์นรี  เสียมไหม
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกานติมา  คงทอง
2. เด็กหญิงฐิดายุ  จันทร์เมือง
3. เด็กหญิงณัฐนรี   สุเสนา
4. เด็กหญิงปาลิดา  ยุทธรัตน์
5. เด็กหญิงเมษินี   สมนาม
 
1. นางสาวไรหนับ   ศรีอาหมัด
2. นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75.28 เงิน 20 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองผุย
2. เด็กชายนบินทร์  ใจอารีย์
 
1. นางสาวสมฤดี  แซ่บ่าง
2. นางสาวมุกดาพรรณ  สุคันธรส
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.33 เงิน 18 1. เด็กชายครรชิต  พุทธาสมศรี
2. เด็กหญิงสโรชา  -
 
1. นางสาวไรหนับ  ศรีอาหมัด
2. นางสาวมุกดาพรรณ  สุคันธรส
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.83 ทอง 8 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เเววภักดี
2. เด็กชายปิยะพงค์  เเซ่หลิม
 
1. นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว
2. นางสาวนันท์นรี  เสียมไหม
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ราชธานี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กานสันเที๊ยะ
 
1. นายวิจิตร์  เวชสิทธิ์
2. นายกิตติพงศ์  หาดเด็น
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุขใส
2. เด็กชายศราวุฒิ  กุลอัก
 
1. นายวิจิตร์  เวชสิทธิ์
2. นายกิตติพงศ์  หาดเด็น
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภาณุกร  จันทร์เพ็ญ
 
1. นายชุติพล  ไชยชาญ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกวลิน  ดิษรพงษ์
 
1. นายชุติพล  ไชยชาญ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภาณุกร  จันทร์เพ็ญ
 
1. นายชุติพล  ไชยชาญ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญชนก  อุตสาหะ
 
1. นายชุติพล  ไชยชาญ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันด้วง
 
1. นายชุติพล  ไชยชาญ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตใส  ประโมงกิจ
2. เด็กหญิงอัยลี  กิ่งปลัด
 
1. นายชุติพล  ไชยชาญ
2. นางจุฑารัตน์  ทองรอด
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนากร  เภาสมบัติ
 
1. นายชุติพล  ไชยชาญ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติพร  โชคคุณ
 
1. นายกิตติพงค์  ผอมสวัสดิ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจารุพร  บัตรพรรธนะ
 
1. นางสาวอนัญญา  ดาบเงิน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงศุฑามาศ  ประเสริฐการ
 
1. นายกิตติพงค์  ผอมสวัสดิ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายอภิสิทธิ์  ทองผุย
 
1. นายกิตติพงค์  ผอมสวัสดิ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวันวิสา  สมชื่อ
 
1. นายกิตติพงค์  ผอมสวัสดิ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายอภิสิทธิ์  ทองผุย
 
1. นายกิตติพงค์  ผอมสวัสดิ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงรุจิรดา  จงรักษ์
 
1. นางสาวอนัญญา  ดาบเงิน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิดา  ทองแก้ว
 
1. นางสาวไรหนับ  ศรีอาหมัด
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงศ์เพชร  เตาะกระโทก
 
1. นายกิตติพงค์  ผอมสวัสดิ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.33 เงิน 20 1. เด็กหญิงจารุพร  บัตรพรรธนะ
 
1. นายกิตติพงค์  ผอมสวัสดิ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพชรสาคร
 
1. นายกิตติพงค์  ผอมสวัสดิ์
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายจิระศักดิ์  สามัคคี
2. เด็กหญิงชนิกานต์  รินทร์สกุล
3. เด็กหญิงซันฟาร์ญ่า  ชูแก้ว
4. เด็กชายธันวา  โฉมทอง
5. เด็กชายพัสกร  เดชฟุ้ง
6. เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีมูล
7. เด็กชายรัฐศิลา  วิบูลย์ธนวัฒน์
8. เด็กหญิงสุทธิดา  ไทยมิตรชอบ
9. เด็กหญิงเหมย  โลนชาธิลาด
10. เด็กชายแต๊ะอ่าว  -
 
1. นางจุฑารัตน์  ทองรอด
2. นายกิตติพงค์  ผอมสวัสดิ์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทิมาปกร  ช่วงปรีชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  ทิพย์เนตรสกุล
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณัฏฐพล  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายธนโชค  หนูรักษ์
3. เด็กชายบุลากร  นาประกอบ
4. เด็กชายพีรพงศ์  อุตมะ
5. เด็กชายวีระพงษ์  ใสสุข
6. เด็กชายศุทธิกร  ทองเหมือน
 
1. นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว
2. นางสาวอรวรรณ  ละไม
3. นางสาวรัชดาภรณ์  จินาราช
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชริดา  ดอนขุนทด
2. เด็กหญิงทิพย์ทอง  หนูคง
3. เด็กหญิงโรเวน่า  โรดริเกซ
 
1. นางสาวมลลดา  ชลสินธุ์
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  รมย์ปรีดา
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  สมพงศ์
3. เด็กหญิงสุธีรา  พันธ์ทิพย์
 
1. นางสาวมาลัย  เตบจิตร
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายบดินเดช  บุบผัน
2. เด็กชายปกรณ์  ซุ่นแซ่ล้อ
 
1. นางสาวสุมณฑา  มุกดา
2. นางสาวไรหนับ   ศรีอาหมัด
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรียวิศว์  ภักภิรมย์
2. เด็กชายวิวัฒน์ชัย  สังขพรหม
 
1. นางสาวชยานันท์  ตาเย๊ะ
2. นางสาวนภาพร  ใจเพียร
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีสาย
2. เด็กหญิงปรารถนา  เสมาธนกุล
 
1. นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล
2. นางสาวสุมณฑา  มุกดา
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  แก้วศรีจันทร์
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  ส่องแสงเจริญ
 
1. นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล
2. นางสาวมุกดาพรรณ  สุคันธรส
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  แซ่หลิม
2. เด็กชายภวินท์  ขันติสุทธิกุล
 
1. นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล
2. นางสาวสุมณฑา  มุกดา
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายจิรภัทร  บุญโสม
2. เด็กชายทีชานนท์  ศุภางคนินท์
 
1. นางสาวสุุมณฑา  มุกดา
2. นางสาวนภาพร  ใจเพียร
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนิตยา  กันตะภาค
2. เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์ตระกูล
 
1. นางสาวสุมณฑา  มุกดา
2. นางสาวนภาพร  ใจเพียร
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายณัฐพล  ศรียาภัย
2. เด็กชายทิชานนท์  ศุภางคะนันทน์
 
1. นางสาวสุมณฑา  มุกดา
2. นางสาวชยานันท์  ตาเย๊ะ
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตาล  เฮ้าจันทึก
2. เด็กชายธีรภัทร  แก้วลอดฟ้า
 
1. นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล
2. นางสาวสุมณฑา  มุกดา
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80.33 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐพล  ไชยวัตร
2. เด็กชายศรายุทธ  สิ่งประสงค์
 
1. นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล
2. นางสาวชยานันท์  ตาเย๊ะ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจิตรพิทักษ์  แล้วกระโทก
2. เด็กหญิงสุชาดา  จิตรา
 
1. นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล
2. นางสาวสุมณฑา  มุกดา
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัตดา  จันทศรี
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เทพแก้ว
3. เด็กหญิงสุณิสา  หอยสังข์
 
1. นางสาวสุมณฑา  มุกดา
2. นางสาวอนัญญา  ดาบเงิน
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐปภาดา  พื้นผา
2. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  พันธ์หาญ
3. เด็กชายเดชนรินทร์  ชิตชลธาร
 
1. นางสาวอรวรรณ  ละไม
2. นางสาวมุกดาพรรณ  สุคันธรส
 
67 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 41 1. เด็กชายภควุธ  ประโมงกิจ
2. เด็กหญิงศรันยา  โสมพิมาย
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ดาฉาว
 
1. นางสาวสุกัลยา  หลังเกต
2. นางสาวอรขนิษฐา  พร้อมประเสริฐ
 
68 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 41 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ประโมงกิจ
2. เด็กหญิงปทุมทิพย์  ลิบแป้น
3. เด็กหญิงอัยอีเซาะ  นิเซ็ง
 
1. นางอรุณี  กาญจนไพหาร
2. นางสาวประสิตา  ศรีเกตุ