สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลิพอน สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 13 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ไชยปัญญา
 
1. นางสาวมณฑิรา  จงสุพรรณพงศ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.2 ทอง 9 1. เด็กชายญาณพัฒน์  ขันติวงศ์
2. เด็กชายปิติกร  แผ้วพาล
3. เด็กชายวรวิทย์  แป้นดำเนิน
 
1. นางสาวชัญญา  ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวเปรมใจ  สุวรรณคีรี