สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลิพอน สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 13 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ไชยปัญญา
 
1. นางสาวมณฑิรา  จงสุพรรณพงศ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงชลิตา  ตามชู
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  แพทย์สูงเนิน
 
1. นางสาวปิ่นทอง  ศรีสว่าง
2. นายต่วนอัสมิง  มูหามะเซ็ง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปริญญา  เรียนไธสง
 
1. นางสาวเปรมใจ  สุวรรณคีรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอนุพงษ์  เผือกพันธ์
 
1. นางสาวมณฑิรา  จงสุพรรณพงศ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  มงคลอินทร์
2. เด็กชายพิสิษฐ์  แซ่ตัน
3. เด็กชายวัฒนา  หนูลา
 
1. นางสุธิดา  ดุลชาติ
2. นางจิราภรณ์  พรมแสง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.2 ทอง 9 1. เด็กชายญาณพัฒน์  ขันติวงศ์
2. เด็กชายปิติกร  แผ้วพาล
3. เด็กชายวรวิทย์  แป้นดำเนิน
 
1. นางสาวชัญญา  ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวเปรมใจ  สุวรรณคีรี
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงฐานิดา  เกิดทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รักษาผล
3. เด็กชายสุริยา  ส่งแสง
 
1. นางสาวจันทร์สุดา   หยังสู
2. นางสาวนาดียะห์  มะนอสะ