สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐวศา  สุทธิชฎา
 
1. นางขนิษฐา  รัตนปทุมวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงพรรณพสา  จันทร์แก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิลณี  ทรัพย์มาก
 
1. นางยุพิน  รักสนิท
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเขมราช  สังเกี่ยว
 
1. นางสาวอุธิสา  แก้ววันทา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัสมีน  หมานมานะ
2. เด็กหญิงนิชติญา  ขาวดำ
3. เด็กหญิงเรศรินทร์   รื่นพิทักษ์
 
1. นางสาววิริยาภรณ์  โกยสกุล
2. นายพิศาล  โอมณี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญนภา  บุญญาสิทธิ์
2. เด็กหญิงทิพย์ธิดา   หนูหมื่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์
2. นางสาวจุไรรัตน์  รักปลอด
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุฑามาศ  หวันชิดนาย
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สาทู
 
1. นายสุทน  ชูลำภู
2. นางสาวสุวัชจณี  พุฒทอง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นนทรีย์
2. เด็กหญิงพัชริดา  สายระย้า
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่ภู่
4. เด็กหญิงอนันดา  คุ้มบ้าน
5. เด็กหญิงอุทุมพร  พรมดี
 
1. นางสาวจิราพร  ทองกุ้ง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชูประดิษฐ์
 
1. นางสาวอินทุกานต์  วีระสุข จาง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัสมาวี  เด็นมาลัย
 
1. นางสาวสิริวิมล   ศิริพันธ์ุ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นุ่มนุ่น
2. เด็กชายนนทพัทธ์  ชนะสงคราม
 
1. นายโอภาส  คงยศ
2. นางสาวซามีเราะห์  อีบอ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปพิชญา  ช่วยเกิด
2. เด็กชายสุเมธ  คุ้มบ้าน
 
1. นายจักรพงษ์  ผกาวรรณ
2. นายกิตติพงษ์  แก้วไทย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราลี  จิตรจงรักษ์
 
1. นายศรัณย์  สดาษเสดียร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภินันท์  กองณรงค์
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำทับทิม
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พะสียา
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำทับทิม
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.68 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พะสียา
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรพล  อาจปาสา
 
1. นางสาวภัทรสุดา  เส็นติหยีะ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันทินีย์  บุญเอียด
 
1. นางสาวภัทรสุดา  เส็นติหยีะ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินทร์ศวร
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พะสียา
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ระเด่น
2. เด็กชายสมพงษ์  อินทรวิเชียร
 
1. นายธีระวัฒน์  ไชยพันธ์
2. นายยุทธนา  บุญทา
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวน้ำฝน  พันธ์สาย
2. เด็กชายวิโรจน์  ปานจู
 
1. นายธีระวัฒน์  ไชยพันธ์
2. นางสาวอุไร  หรนรุ่ง
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิญารัตน์  ชนะพาล
2. เด็กหญิงลินดาวดี  หมื่นภู่
3. เด็กชายสมรัก  ศรีประสิทธิ์
 
1. นางสาวภารุจา  ปรุงเหล็ก
2. นายราชันย์  หวันสู