สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลินจง  สายธงแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภู่ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.64 เงิน 6 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  พูลสวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ชำนาญดี
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  สาลี
 
1. นางสาววิริยาภรณ์  โกยสกุล
2. นายพิศาล  โอมณี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงชมภัค  นิลเลิศ
2. เด็กหญิงธัญชนก  วริทรเวช
3. เด็กชายโชติมนัส  สิงห์ชอม
 
1. นางสาวอุไร  หรนรุ่ง
2. นางสาวศิวัชญา  ปาไหน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติมา  มณีสิงห์
2. เด็กหญิงนฤมล  แพรเนตร
3. เด็กชายสันติโชต  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวศิวัชญา  ปาไหน
2. นางวราภรณ์  รัตนปทุมวงศ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จิงใจ
2. เด็กหญิงณัฏฐิกา  ตั้งกล
 
1. นายศราวุธ  มัธยันต์
2. นางสาวจิราภรณ์  รอดแก้ว
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชริดา  ทองเอียง
2. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  มากเกื้อ
3. เด็กหญิงอนุศรา  กล้าศึก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์
2. นางสาววิริยาภรณ์  โกยสกุล
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 12 1. เด็กชายธนกฤต  ใจหาญ
2. เด็กชายปรัตถกร  ต๋าฝั๋น
 
1. นางสาววรรณธิวา  หนูทรัพย์
2. นางสาวปนัดดา  สุคันธเมศ
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐกฤต  พันธุ
2. เด็กชายวชิรกร  ถาวรพันธ์
3. เด็กหญิงแสงรุ้ง  แสงวงศ์
 
1. นางสาวพิรีภรณ์  สุขสว่าง
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  คงเหลือ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เพชรช่วง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วงศ์ศรีทอง
2. นางสาวปนัดดา  สุคันธเมศ