สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68.66 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงนิจสิรี  เบ็จญศักดิ์
 
1. นางสาวอุธิสา  แก้ววันทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ช่วยเกิด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  สุนทรสิงห์
2. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  ปลูกไม้ดี
3. เด็กชายสมหมาย  พาลึก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์
2. นางสาวจุไรรัตน์  รักปลอด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จารึก
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  รวมสกุล
3. เด็กหญิงพนิดา  ทองเอียง
4. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองสวัสดิ์
5. เด็กหญิงเสาวณา  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวจิราพร  ทองกุ้ง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67.23 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงบุณยพร  เปรมรัตน์
2. เด็กชายสิทธิ์ธา  ไชยทองแก้ว
 
1. นางพรรธิวา  ตุ้งกู
2. นายพิศาล  โอมณี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปพิชญา  ช่วยเกิด
 
1. นางสาวกิ่งดาว  หนูเซ่ง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  รัตนภักดิ์
 
1. นางสาวกิ่งดาว  หนูเซ่ง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพลอยสวย  ชูประดิษฐ์
2. เด็กชายสมาพล  ลูกหวาย
3. เด็กหญิงอมิตา  เสนาชาติ
 
1. นางสาววิริยาภรณ์  โกยสกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กชายณรงค์เดช  เนตรวงศ์อินทร์
2. เด็กชายภูวดล  ไตรพรหม
 
1. นางสาววรรณธิวา  หนูทรัพย์
2. นางสาวนิชากร  ใจดี
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63 ทองแดง 38 1. เด็กชายชญานนท์  เต๊ะสนู
2. เด็กชายวชิระ  เต็งสมทร
3. เด็กชายศศิวิมล  ใจหาญ
 
1. นางปิยวรรณ  วงษ์แก้ว
2. นางปิญนุช  แซ่ภู่