สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอทิตยา  สมัครกิจ
 
1. นางสาวปนัดดา  สุคันธเมศ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายอิสมาแอล  มูฮัมหมัด
 
1. นางสาวหาดแก้ว  ขาวทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภลาเลิศ
 
1. นางสาวเนฐิกาญจน์  ดวงเกิด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 59.72 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายธนากรณ์  สุนทรสิงห์
2. เด็กหญิงนภัสษร  ปานพรหม
 
1. นางสาวน้ำฝน  อินทร์เมือง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายสุทัศน์  คงรอด
 
1. นางสาวกิ่งดาว  หนูเซ่ง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 58.99 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพัชรธิดา  วงษาราบ
 
1. นายศรัณย์  สดาษเสดียร
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสุภเดช  ไชยติสุข
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วงศ์ศรีทอง