สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐวศา  สุทธิชฎา
 
1. นางขนิษฐา  รัตนปทุมวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68.66 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงนิจสิรี  เบ็จญศักดิ์
 
1. นางสาวอุธิสา  แก้ววันทา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ช่วยเกิด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงพรรณพสา  จันทร์แก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลินจง  สายธงแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภู่ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.64 เงิน 6 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  พูลสวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิลณี  ทรัพย์มาก
 
1. นางยุพิน  รักสนิท
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเขมราช  สังเกี่ยว
 
1. นางสาวอุธิสา  แก้ววันทา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัสมีน  หมานมานะ
2. เด็กหญิงนิชติญา  ขาวดำ
3. เด็กหญิงเรศรินทร์   รื่นพิทักษ์
 
1. นางสาววิริยาภรณ์  โกยสกุล
2. นายพิศาล  โอมณี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  สุนทรสิงห์
2. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  ปลูกไม้ดี
3. เด็กชายสมหมาย  พาลึก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์
2. นางสาวจุไรรัตน์  รักปลอด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ชำนาญดี
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  สาลี
 
1. นางสาววิริยาภรณ์  โกยสกุล
2. นายพิศาล  โอมณี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญนภา  บุญญาสิทธิ์
2. เด็กหญิงทิพย์ธิดา   หนูหมื่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์
2. นางสาวจุไรรัตน์  รักปลอด
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุฑามาศ  หวันชิดนาย
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สาทู
 
1. นายสุทน  ชูลำภู
2. นางสาวสุวัชจณี  พุฒทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอทิตยา  สมัครกิจ
 
1. นางสาวปนัดดา  สุคันธเมศ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายอิสมาแอล  มูฮัมหมัด
 
1. นางสาวหาดแก้ว  ขาวทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภลาเลิศ
 
1. นางสาวเนฐิกาญจน์  ดวงเกิด
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงชมภัค  นิลเลิศ
2. เด็กหญิงธัญชนก  วริทรเวช
3. เด็กชายโชติมนัส  สิงห์ชอม
 
1. นางสาวอุไร  หรนรุ่ง
2. นางสาวศิวัชญา  ปาไหน
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติมา  มณีสิงห์
2. เด็กหญิงนฤมล  แพรเนตร
3. เด็กชายสันติโชต  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวศิวัชญา  ปาไหน
2. นางวราภรณ์  รัตนปทุมวงศ์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 -    
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จารึก
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  รวมสกุล
3. เด็กหญิงพนิดา  ทองเอียง
4. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองสวัสดิ์
5. เด็กหญิงเสาวณา  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวจิราพร  ทองกุ้ง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นนทรีย์
2. เด็กหญิงพัชริดา  สายระย้า
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่ภู่
4. เด็กหญิงอนันดา  คุ้มบ้าน
5. เด็กหญิงอุทุมพร  พรมดี
 
1. นางสาวจิราพร  ทองกุ้ง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  เมืองลาย
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  สุนทรสิงห์
3. เด็กหญิงภัทราภา   รัตนพันธ์
4. เด็กหญิงศิวพร  เรืองเอียด
5. เด็กชายฮาติมคาน  คาลเคน
 
1. นายโอภาส  คงยศ
2. นางสาวซามีเราะห์  อีบอ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชูประดิษฐ์
 
1. นางสาวอินทุกานต์  วีระสุข จาง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัสมาวี  เด็นมาลัย
 
1. นางสาวสิริวิมล   ศิริพันธ์ุ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 59.72 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายธนากรณ์  สุนทรสิงห์
2. เด็กหญิงนภัสษร  ปานพรหม
 
1. นางสาวน้ำฝน  อินทร์เมือง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67.23 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงบุณยพร  เปรมรัตน์
2. เด็กชายสิทธิ์ธา  ไชยทองแก้ว
 
1. นางพรรธิวา  ตุ้งกู
2. นายพิศาล  โอมณี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นุ่มนุ่น
2. เด็กชายนนทพัทธ์  ชนะสงคราม
 
1. นายโอภาส  คงยศ
2. นางสาวซามีเราะห์  อีบอ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาวุธเพชร
2. เด็กชายทศพร  พวงอำไพ
3. เด็กชายธรรมลักษณ์  จันทร์ดวง
4. เด็กชายธรเดช  ถาวรมงคล
5. เด็กหญิงลักษิกา  แดงเพชร
6. เด็กชายวิสุทธิ์  ปานสกุล
7. เด็กชายสุนัฐ  พิธีการ
8. เด็กหญิงอัญริสา  กงนะ
9. เด็กหญิงอินทิรา  คำมุงคุณ
10. เด็กหญิงเบญญานุช  ฤดูดี
 
1. นายโอภาส  คงยศ
2. นางสาวซามีเราะห์  อีบอ
3. นายพิศาล  โอมณี
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จิงใจ
2. เด็กหญิงณัฏฐิกา  ตั้งกล
 
1. นายศราวุธ  มัธยันต์
2. นางสาวจิราภรณ์  รอดแก้ว
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปพิชญา  ช่วยเกิด
2. เด็กชายสุเมธ  คุ้มบ้าน
 
1. นายจักรพงษ์  ผกาวรรณ
2. นายกิตติพงษ์  แก้วไทย
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปพิชญา  ช่วยเกิด
 
1. นางสาวกิ่งดาว  หนูเซ่ง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  รัตนภักดิ์
 
1. นางสาวกิ่งดาว  หนูเซ่ง
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายสุทัศน์  คงรอด
 
1. นางสาวกิ่งดาว  หนูเซ่ง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราลี  จิตรจงรักษ์
 
1. นายศรัณย์  สดาษเสดียร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 58.99 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพัชรธิดา  วงษาราบ
 
1. นายศรัณย์  สดาษเสดียร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภินันท์  กองณรงค์
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำทับทิม
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พะสียา
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำทับทิม
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.68 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พะสียา
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรพล  อาจปาสา
 
1. นางสาวภัทรสุดา  เส็นติหยีะ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันทินีย์  บุญเอียด
 
1. นางสาวภัทรสุดา  เส็นติหยีะ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินทร์ศวร
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พะสียา
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนบดี  ทิพย์ทอง
2. เด็กชายภานุพงศ์  มีศรี
3. เด็กชายรพีพงศ์  คล้ายพวงกุหลาบ
4. เด็กชายศุภวิทย์  เศรษเยาว์
5. เด็กชายสิทธิโชค  อรุณ
6. เด็กชายอานัฐ  ดาบทอง
 
1. นางสาวเนฐิกาญจน์  ดวงเกิด
2. นางพรรธิวา  ตุ้งกู
3. นางสาวศิวัชญา  ปาไหน
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพลอยสวย  ชูประดิษฐ์
2. เด็กชายสมาพล  ลูกหวาย
3. เด็กหญิงอมิตา  เสนาชาติ
 
1. นางสาววิริยาภรณ์  โกยสกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชริดา  ทองเอียง
2. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  มากเกื้อ
3. เด็กหญิงอนุศรา  กล้าศึก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์
2. นางสาววิริยาภรณ์  โกยสกุล
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 12 1. เด็กชายธนกฤต  ใจหาญ
2. เด็กชายปรัตถกร  ต๋าฝั๋น
 
1. นางสาววรรณธิวา  หนูทรัพย์
2. นางสาวปนัดดา  สุคันธเมศ
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ระเด่น
2. เด็กชายสมพงษ์  อินทรวิเชียร
 
1. นายธีระวัฒน์  ไชยพันธ์
2. นายยุทธนา  บุญทา
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กชายณรงค์เดช  เนตรวงศ์อินทร์
2. เด็กชายภูวดล  ไตรพรหม
 
1. นางสาววรรณธิวา  หนูทรัพย์
2. นางสาวนิชากร  ใจดี
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวน้ำฝน  พันธ์สาย
2. เด็กชายวิโรจน์  ปานจู
 
1. นายธีระวัฒน์  ไชยพันธ์
2. นางสาวอุไร  หรนรุ่ง
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิญารัตน์  ชนะพาล
2. เด็กหญิงลินดาวดี  หมื่นภู่
3. เด็กชายสมรัก  ศรีประสิทธิ์
 
1. นางสาวภารุจา  ปรุงเหล็ก
2. นายราชันย์  หวันสู
 
54 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63 ทองแดง 38 1. เด็กชายชญานนท์  เต๊ะสนู
2. เด็กชายวชิระ  เต็งสมทร
3. เด็กชายศศิวิมล  ใจหาญ
 
1. นางปิยวรรณ  วงษ์แก้ว
2. นางปิญนุช  แซ่ภู่
 
55 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐกฤต  พันธุ
2. เด็กชายวชิรกร  ถาวรพันธ์
3. เด็กหญิงแสงรุ้ง  แสงวงศ์
 
1. นางสาวพิรีภรณ์  สุขสว่าง
 
56 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  คงเหลือ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เพชรช่วง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วงศ์ศรีทอง
2. นางสาวปนัดดา  สุคันธเมศ
 
57 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสุภเดช  ไชยติสุข
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วงศ์ศรีทอง