สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสาคู สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72.98 เงิน 28 1. เด็กหญิงปานไพลิน  อับดุลหละ
 
1. นางสาวรพีพร  บุญชนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรัญญา  เพ็ชรไทย
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา  บัวจร
 
1. นางสินีนาถ  วิมลพันธุ์
2. นางสาวอัณณะวี  บุญนุชิต