สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสาคู สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสุชาดา  จารจิต
 
1. นางสินีนาถ  วิมลพันธุ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 23 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  ส่องแสง
 
1. นางสาวนุชตา  เกราะเหล็ก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กชายศิริพงษ์  บังคุ้ม
 
1. นางสาวนุชตา  เกราะเหล็ก