สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสาคู สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายธนธรณ์  ศิริรัตน์
 
1. นางสาวรพีพร  บุญชนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72.98 เงิน 28 1. เด็กหญิงปานไพลิน  อับดุลหละ
 
1. นางสาวรพีพร  บุญชนะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสุชาดา  จารจิต
 
1. นางสินีนาถ  วิมลพันธุ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรัญญา  เพ็ชรไทย
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา  บัวจร
 
1. นางสินีนาถ  วิมลพันธุ์
2. นางสาวอัณณะวี  บุญนุชิต
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธนธรณ์  ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  เขียวแก่
 
1. นางสาวรพีพร   บุญชนะ
2. นางสำอางค์   มัจฉาสกุล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวรัญญา  เพ็ชรไทย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีทอง
 
1. นางสาวรพีพร  บุญชนะ
2. นางสำอางค์  มัจฉาสกุล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 23 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  ส่องแสง
 
1. นางสาวนุชตา  เกราะเหล็ก
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กชายศิริพงษ์  บังคุ้ม
 
1. นางสาวนุชตา  เกราะเหล็ก
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายขวัญชัยวุฒิ  สมบัติ
2. เด็กหญิงปานไพลิน  อับดุลหละ
3. เด็กหญิงอมราภรณ์   แปลกฤทธิ์
 
1. นางสมฤทัย  สุกกระเสม
2. นางสาวอาภัสรา  นาคนคร