สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมากปรก สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมกริช  สาลิกา
2. เด็กหญิงนาตาชา  ขัติยะกุล
3. เด็กหญิงนาเดีย  สิงห์ฆาฬะ
 
1. นางสาวเกศรินทร์  สาลา
2. นางสาวนารีมาลย์  เงาะ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกรดา  เกตุเมือง
2. เด็กหญิงชุตาภรณ์  ชนะการ
3. เด็กหญิงดาราศิริ  ตางาม
 
1. นางสาวเกศรินทร์  สาลา
2. นางสาวนารีมาลย์  เงาะ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชูวรรณรักษ์
2. เด็กหญิงสไลล่า  ประสารการ
3. เด็กหญิงอาเทญ่า  แซ่อื้อ
 
1. นางสาวรตินันท์  สมัครกิจ
2. นางสาวอุไร  สิงฆาฬะ
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 12 1. เด็กชายฟุรกอน  สะอุ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ผ่องศรี
3. เด็กชายอันวา  อุ่นเรือน
 
1. นางอาภร  เจะสา
2. นางสาวนุชวณีย์  เอี่ยมบุตร