สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหลมทราย สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 9 1. เด็กหญิงพรนภา  เริงสมุทร
 
1. นางสาวปาบีละ  เจ๊ะและ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจอห์น  วากเนอร์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีสมุทร
 
1. นางสุขศรี  ส่งน้อย
2. นางสาวมะลิวัลย์  ไกรนรา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  ลำยอง
2. เด็กชายภัทรนนท์  อาจหาญ
 
1. นางสาวปาบีละ  เจ๊ะและ
2. นายอัมดี  เจะหะ
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์หลี
2. เด็กหญิงนันทยา  เทียบสัก
3. เด็กหญิงรัศมี  อิตถการ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  หวังบริสุทธิ์
2. นางสาวอังคณา  วิโรจน์วิศิษฐ์กุล
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิทวัส  แซ่โก้ย
 
1. นางสาวฟาตอนะ  อิบนูอับดุลมาญีด