สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหลมทราย สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ยุคุณธราภิรักษ์
2. เด็กหญิงญาณิชศา  วิเศษ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสมุทร
4. เด็กหญิงนภาพร  ผิวลอย
5. เด็กหญิงพรนภา  เริงสมุทร
 
1. นางสาวปวีณา  เหล็กแดง
2. นางสาวมะลิวัลย์  ไกรนรา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ยุคุณธราภิรักษ์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสมุทร
3. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ภักดี
 
1. นางสาวปาบีละ  เจ๊ะและ
2. นางสาวปวีณา  เหล็กแดง