สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหลมทราย สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 21 1. เด็กชายกศิเดช  ห้าวหาญ
 
1. นายอัมดี  เจะหะ
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 66 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยวิเชียร
2. เด็กชายณัฐกิตต์  วิเศษ
3. เด็กหญิงอรอนง  เบ้างาม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  หวังบริสุทธิ์
2. นางสาวอรษา  บัวแก้ว