สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงสิตานันท์  ชลธารจันทร์แสง
 
1. นางสาวสลินดา  ติระนนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนันทา  หยังหลัง
 
1. นางสาวสลินดา  ติระนนท์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.11 ทอง 15 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มีมา
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  มงคลบุตร
 
1. นายปรัชญา  บุตรครุธ
2. นางสาวเจษฎารัตน์  สังข์ศิลป์ชัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.56 ทอง 9 1. นางสาวชลธิชา  ศิลารักษ์
2. นายพงศธร  อังกาบ
 
1. นายปรัชญา  บุตรครุธ
2. นางสาวเจษฎารัตน์  สังข์ศิลป์ชัย
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนารัตน์  สองเมือง
2. เด็กหญิงวิภาวี  เชื้อสำลี
 
1. นางวีณา  อินทรัตน์