สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76.64 เงิน 25 1. เด็กหญิงอรอุมา  เก็บทรัพย์
 
1. นางฮาฟีซา  เจะเฮาะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุนิศา  มัจฉาเวช
 
1. นางฮาฟีซา  เจะเฮาะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงอาอิช๊ะ  ตุ้งกู
 
1. นางสาวอรณิช  สินโต
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.8 เงิน 17 1. เด็กหญิงณิชยา  จีนแปลงชาติ
 
1. นางสาวอรณิช  สินโต
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรนภา  มีมา
 
1. นายปรัชญา  บุตรครุธ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.73 เงิน 15 1. เด็กหญิงลู้ซี่  วิลเลี่ยมส์
2. เด็กชายเคียว  คาคุดะ
 
1. นายปรัชญา  บุตรครุธ
2. นางสาวพรรณพนัช  จุลิวรรณลี
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. นายวัชรพล  แซ่ตั้น
2. นายเกียรติยศ  บัวไข
 
1. นางวีณา  อินทรัตน์