สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  สาลี
 
1. นางสาวสลินดา  ติระนนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64.5 ทองแดง 13 1. เด็กชายปรัชญา  ยุคุณธร
 
1. นางสาวสลินดา  ติระนนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 1. เด็กชายพีรยุทธ์  ยุคุณธร
 
1. นางฮาฟีซา  เจะเฮาะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชลธิดา  จำศักดิ์
2. เด็กหญิงอรอุษา  อ่อนหยู
 
1. นางสาวสลินดา  ติระนนท์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกริช  อินทร์แก้ว
2. เด็กชายณัฐพล  ส่องรอบ
3. เด็กหญิงธนัชพร  แก้ววาที
 
1. นางหฤทัย  นวลศรี
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 23 1. เด็กชายมูฮำหมัด  ประหยัดทรัพย์
2. เด็กชายอนิรุต  ยุคุณธร
 
1. นางวีณา  อินทรัตน์
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงกันยา  กอบโกย
2. เด็กหญิงบัลกีส  ตีงี
3. เด็กหญิงฟิตฮานา  ตาเยะ
 
1. นางสาวอุไรทิพย์  ช่วยชาติ
2. นางสาวอรพิน  คาวิจิตร์
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงซัลมา  คุ้มบ้าน
2. เด็กหญิงนาดา  สะและวงศ์
3. เด็กหญิงลิยานา  ตุ้งกู
 
1. นางสาวอุไรทิพย์  ช่วยชาติ
2. นางสาวอรพิน  คาวิจิตร์