สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงสิตานันท์  ชลธารจันทร์แสง
 
1. นางสาวสลินดา  ติระนนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76.64 เงิน 25 1. เด็กหญิงอรอุมา  เก็บทรัพย์
 
1. นางฮาฟีซา  เจะเฮาะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  สาลี
 
1. นางสาวสลินดา  ติระนนท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64.5 ทองแดง 13 1. เด็กชายปรัชญา  ยุคุณธร
 
1. นางสาวสลินดา  ติระนนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 1. เด็กชายพีรยุทธ์  ยุคุณธร
 
1. นางฮาฟีซา  เจะเฮาะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุนิศา  มัจฉาเวช
 
1. นางฮาฟีซา  เจะเฮาะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนันทา  หยังหลัง
 
1. นางสาวสลินดา  ติระนนท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชลธิดา  จำศักดิ์
2. เด็กหญิงอรอุษา  อ่อนหยู
 
1. นางสาวสลินดา  ติระนนท์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิศา  มีแก้ว
 
1. นางอมลวัทน์  วรรธนะวลัญช์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนนทศักดิ์  พรหมจันทร์
 
1. นางปัญญา  ถากงตา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายซากิร  แก่นเพ็ชร
 
1. นางอมลวัทน์  วรรธนะวลัญช์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายศราวุธ  สาแม
2. เด็กหญิงสโรชา  จีนแปลงชาติ
3. เด็กหญิงอรุโณทัย  คงขวัญ
 
1. นางหฤทัย  นวลศรี
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกริช  อินทร์แก้ว
2. เด็กชายณัฐพล  ส่องรอบ
3. เด็กหญิงธนัชพร  แก้ววาที
 
1. นางหฤทัย  นวลศรี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงอาอิช๊ะ  ตุ้งกู
 
1. นางสาวอรณิช  สินโต
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.8 เงิน 17 1. เด็กหญิงณิชยา  จีนแปลงชาติ
 
1. นางสาวอรณิช  สินโต
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรนภา  มีมา
 
1. นายปรัชญา  บุตรครุธ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.73 เงิน 15 1. เด็กหญิงลู้ซี่  วิลเลี่ยมส์
2. เด็กชายเคียว  คาคุดะ
 
1. นายปรัชญา  บุตรครุธ
2. นางสาวพรรณพนัช  จุลิวรรณลี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.11 ทอง 15 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มีมา
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  มงคลบุตร
 
1. นายปรัชญา  บุตรครุธ
2. นางสาวเจษฎารัตน์  สังข์ศิลป์ชัย
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.56 ทอง 9 1. นางสาวชลธิชา  ศิลารักษ์
2. นายพงศธร  อังกาบ
 
1. นายปรัชญา  บุตรครุธ
2. นางสาวเจษฎารัตน์  สังข์ศิลป์ชัย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภณัฐ  เกณสาคู
 
1. นายวิวัฒน์ชัย  โชติรังสฤษฏ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์
 
1. นายวิวัฒน์ชัย  โชติรังสฤษฏ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พาชื่น
 
1. นายวิวัฒน์ชัย  โชติรังสฤษฏ์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจักรกฤษ  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายชนะชัย  โต๊ะหมาด
3. เด็กชายชาคริต  ทองหนัก
4. เด็กชายวสันต์  ชูกะชะบา
5. เด็กชายอลงกรณ์  เกื้อเสนาะ
6. เด็กชายอัษฎา  ยุคุณธร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไวกูลณ์  ชะรารัตน์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนารัตน์  สองเมือง
2. เด็กหญิงวิภาวี  เชื้อสำลี
 
1. นางวีณา  อินทรัตน์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. นายวัชรพล  แซ่ตั้น
2. นายเกียรติยศ  บัวไข
 
1. นางวีณา  อินทรัตน์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 23 1. เด็กชายมูฮำหมัด  ประหยัดทรัพย์
2. เด็กชายอนิรุต  ยุคุณธร
 
1. นางวีณา  อินทรัตน์
 
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงกันยา  กอบโกย
2. เด็กหญิงบัลกีส  ตีงี
3. เด็กหญิงฟิตฮานา  ตาเยะ
 
1. นางสาวอุไรทิพย์  ช่วยชาติ
2. นางสาวอรพิน  คาวิจิตร์
 
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงซัลมา  คุ้มบ้าน
2. เด็กหญิงนาดา  สะและวงศ์
3. เด็กหญิงลิยานา  ตุ้งกู
 
1. นางสาวอุไรทิพย์  ช่วยชาติ
2. นางสาวอรพิน  คาวิจิตร์