สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงณัฐณา  ตุลา
2. เด็กชายภูพิพัฒน์์  การิมการ
 
1. นางชุติกาญน์  วงค์รอด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายสุภชีพ  ชินไพร
2. เด็กชายอนุวัต  รอบรู้
 
1. นางสาวมาวาตี  อาลี
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 41 1. เด็กชายนพดล  เชนนิคุต
2. เด็กชายนพรัตน์  โคตรพันธื
3. เด็กชายบัรรอน  เครือชาย
 
1. นางสาวพนิดดา  ชุมคง