สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 44 1. เด็กชายชลันธร  คงนาม
 
1. นางสาวจารินี  จันทลิกา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงณภัทรสร  โหมดใหม่
 
1. นางรัชนก  บุญคง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฎฐชา  ชงัดเวช
2. เด็กชายภูปกรณ์  จิตรนาวี
3. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  นิ่มมโน
 
1. นางสาวนพมาศ  ทองเส็ม
2. นายจรูญ  ปีดแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุสุมา  บุญแต่ง
2. เด็กหญิงพรนัชชา  สาระวารี
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ภิบาลฆ่าสัตว์
 
1. นางรัชนก  บุญคง
2. นางสาวละออศิริ  ทวยเจริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงณัฐณา  ตุลา
2. เด็กชายภูพิพัฒน์์  การิมการ
 
1. นางชุติกาญน์  วงค์รอด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงนัสรีน  สุดา
2. เด็กชายปุรานิน  เครือชาย
3. เด็กหญิงอมลรดา  วุฒิบาล
 
1. นางสาวมาวาตี  อาลี
2. นางสาวรุสมัยนี  ซานา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายสุภชีพ  ชินไพร
2. เด็กชายอนุวัต  รอบรู้
 
1. นางสาวมาวาตี  อาลี
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 41 1. เด็กชายนพดล  เชนนิคุต
2. เด็กชายนพรัตน์  โคตรพันธื
3. เด็กชายบัรรอน  เครือชาย
 
1. นางสาวพนิดดา  ชุมคง