สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์   บุญสนิท
 
1. นางสาวขนิษฐา  ศรีเมือง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.2 ทอง 7 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ชุมทอง
2. เด็กชายธีรภัทร  ปราบประชา
3. เด็กหญิงพรรณพร  หนูตะพงศ์
 
1. นางสาวลภัสรดา  โสดา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรมินทร์  ไทยแท้
2. เด็กหญิงปวริศา  โกสุโท
3. เด็กหญิงพัชราภา  อุ่นใจ
4. เด็กหญิงศุพัฒนภา  โพธิ์คีรี
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ตัณฑัยย์
 
1. นางสาวศิริพร  มานะจิตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.94 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เมืองไทย
2. เด็กชายอภินันท์  จันทร์เขียว
 
1. นางพรรณทิพา  พิศสุพรรณ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.28 ทอง 16 1. เด็กหญิงทัศณีย์วรรณ  วงศ์กาศ
2. เด็กชายระพีพัฒน์  นิมิตรสมุทร
 
1. นางพรรณทิพา  พิศสุพรรณ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชากร  ยางทอง
2. เด็กหญิงปรางค์ณเรศ  สุรพัสมนตรี
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ผลเจริญ