สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงวราภรณ์  จันดาดาล
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  สิทธาเดชานนท์
3. เด็กชายเบญจพล  ผลพุฒ
 
1. นางสาววรรณชนก  เพ็ชรสิทธิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐชา  อิสระ
2. เด็กหญิงณัฐมณ  ละออเอี่ยม
3. เด็กหญิงนงนภัส  รักษ์วงศ์
4. เด็กหญิงสุธาสิณี  ตัณฑัยย์
5. เด็กหญิงอนุสรา  ชื่นตา
 
1. นางสาวจรัสศรี  พิสิฐนวกุล
2. นางอุทัยวรรณ  หนูเกลี้ยง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันจิรา  แซ่หนา
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์   บุญสนิท
3. เด็กหญิงวศินี  มุ่งสุข
4. เด็กหญิงสุนิสา  สุวรรณรัตน์
5. เด็กหญิงอารดารัตน์  ตัณฑัยย์
 
1. นางสาวศิริพร  มานะจิตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญาณีย์  โพธิ์คีรี
2. เด็กหญิงจันจิรา  แซ่หนา
3. เด็กหญิงฐาปกร  เรืองเพชร
4. เด็กหญิงธนพร  จิตรักษ์
5. เด็กหญิงภัทรวดี  หิรัญญพิบูลย์
6. เด็กหญิงภูมิณัฐดา  กรมมา
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชื่นบาน
8. เด็กหญิงวรางค์รัตน์  บัวจูม
9. เด็กหญิงวารินทร์ทิพย์  บุญธรรม
10. เด็กหญิงสริตา  อยู่เย็น
 
1. พระครูนิมิตร  กิจจาทร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 20 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เจริญสุข
 
1. นางบุศรากรณ์  สุรพัสมนตรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.66 เงิน 11 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  สุตะนนท์
 
1. นางชลธิดา  หลิมพัฒนวงค์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบุญญากรณ์  นามมล
2. เด็กชายสวราชย์  หลักบ้าน
 
1. นางอุไรพรรณ  ประทีป ณ ถลาง