สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงพิมพ์บูรพา  ปานประสงค์
 
1. นางสาวพรรษชล  น้ำสงวน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์   บุญสนิท
 
1. นางสาวขนิษฐา  ศรีเมือง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงวราภรณ์  จันดาดาล
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  สิทธาเดชานนท์
3. เด็กชายเบญจพล  ผลพุฒ
 
1. นางสาววรรณชนก  เพ็ชรสิทธิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.2 ทอง 7 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ชุมทอง
2. เด็กชายธีรภัทร  ปราบประชา
3. เด็กหญิงพรรณพร  หนูตะพงศ์
 
1. นางสาวลภัสรดา  โสดา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐชา  อิสระ
2. เด็กหญิงณัฐมณ  ละออเอี่ยม
3. เด็กหญิงนงนภัส  รักษ์วงศ์
4. เด็กหญิงสุธาสิณี  ตัณฑัยย์
5. เด็กหญิงอนุสรา  ชื่นตา
 
1. นางสาวจรัสศรี  พิสิฐนวกุล
2. นางอุทัยวรรณ  หนูเกลี้ยง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรมินทร์  ไทยแท้
2. เด็กหญิงปวริศา  โกสุโท
3. เด็กหญิงพัชราภา  อุ่นใจ
4. เด็กหญิงศุพัฒนภา  โพธิ์คีรี
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ตัณฑัยย์
 
1. นางสาวศิริพร  มานะจิตร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันจิรา  แซ่หนา
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์   บุญสนิท
3. เด็กหญิงวศินี  มุ่งสุข
4. เด็กหญิงสุนิสา  สุวรรณรัตน์
5. เด็กหญิงอารดารัตน์  ตัณฑัยย์
 
1. นางสาวศิริพร  มานะจิตร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.94 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เมืองไทย
2. เด็กชายอภินันท์  จันทร์เขียว
 
1. นางพรรณทิพา  พิศสุพรรณ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.28 ทอง 16 1. เด็กหญิงทัศณีย์วรรณ  วงศ์กาศ
2. เด็กชายระพีพัฒน์  นิมิตรสมุทร
 
1. นางพรรณทิพา  พิศสุพรรณ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญาณีย์  โพธิ์คีรี
2. เด็กหญิงจันจิรา  แซ่หนา
3. เด็กหญิงฐาปกร  เรืองเพชร
4. เด็กหญิงธนพร  จิตรักษ์
5. เด็กหญิงภัทรวดี  หิรัญญพิบูลย์
6. เด็กหญิงภูมิณัฐดา  กรมมา
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชื่นบาน
8. เด็กหญิงวรางค์รัตน์  บัวจูม
9. เด็กหญิงวารินทร์ทิพย์  บุญธรรม
10. เด็กหญิงสริตา  อยู่เย็น
 
1. พระครูนิมิตร  กิจจาทร
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกมลา  เอียดนุช
2. เด็กหญิงนูรรอนี  ควรกล้า
 
1. นายวิรัช  แพทย์ขิม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายภูริณัฐ  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ผลเจริญ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 20 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เจริญสุข
 
1. นางบุศรากรณ์  สุรพัสมนตรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชากร  ยางทอง
2. เด็กหญิงปรางค์ณเรศ  สุรพัสมนตรี
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ผลเจริญ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.66 เงิน 11 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  สุตะนนท์
 
1. นางชลธิดา  หลิมพัฒนวงค์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบุญญากรณ์  นามมล
2. เด็กชายสวราชย์  หลักบ้าน
 
1. นางอุไรพรรณ  ประทีป ณ ถลาง