สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัฐพร  ชุมมิ่ง
 
1. นางสาวอนุสรา  หน่ายสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมนาม
 
1. นางสาวสุดาวดี  เขียวกุ้ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงปวันพัสตร์  เอกอดิธรรม
 
1. นางสาววิไลรัตน์  พรหมอินทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์ธนวิรุฬห์
 
1. นางสาวอุษณีย์  ศราคนี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมนาม
2. เด็กหญิงณธิดา   ตัณมุขยกุล
3. เด็กหญิงณฤดี   ตัณมุขยกุล
4. เด็กหญิงรฐพร   งานภิญโญ
5. เด็กหญิงสิริกาญจน์   คลี่กลาง
 
1. นางสาวปุญนุช  จินดา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  วรรณทอง
 
1. นางสาวจีรวรรณ  กวินกิจ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.56 ทอง 8 1. เด็กหญิงศุฑาศิณี  ณัณฑราษฎวงกต
2. เด็กหญิงสุกนต์ธี  เสริมกิจเสรี
 
1. นางสาวจุฑาวดี  คิดถูก
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กชายเกริกภูมิ  เสริมวัฒนกุล
 
1. นางเปรมฤดี  อารี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงเพียงวสุ  ไกรนรา
 
1. นางสาวละอองทิพย์  รอดสุด
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศาสตรัย  หิริ
 
1. นางสาวละอองทิพย์  รอดสุด
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงจิดาภา  ภูรินันทกร
 
1. นางสาวละอองทิพย์  รอดสุด
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลพร  ผันมา
2. เด็กชายกวินทรวิชย์  พรหมมาศ
3. เด็กหญิงกานต์ชนิต  ชูสงค์
4. เด็กชายกิตติพัตน์  คล้ายพยงค์
5. เด็กชายข้าวกล้อง  สุรเชษฐพงษ์
6. เด็กชายชัพวิทย์  ยืนนาน
7. เด็กชายนราวิชญ์  นาคบรรพ์
8. เด็กชายนวพล  ทองคำ
9. เด็กชายภรภัทร  ภูรินันทกร
10. เด็กชายอัลฮัซซาน  โดดะแซ
 
1. นายไพศาล  ประสารการ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกณิศ  ตันประดิษฐ์
 
1. นางสาวฉันท์สินี  อนิวรรตน์
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปุณิกา  วรรณทอง
2. เด็กหญิงรัศมิ์เกล้า  ทองจรัส
3. เด็กหญิงสรวรรณ  ตั้งธีระสุนันท์
 
1. นางสาวณัฐชยา  เลาหะสราญ