สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74.31 เงิน 26 1. เด็กชายเถียรภัทร  ลิง
 
1. นางสาวอุษณีย์  ศราคนี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กชายชยภพ  ตันทวรักษ์
2. เด็กชายวสภะ  รุ่งฤทัยวัฒน์
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เกตุสกุล
 
1. นางสาวจันทิรา  งามล้น
2. นางสาวจันทพร  หงษ์พงศ์พันธุ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.2 เงิน 9 1. เด็กชายวรเดช  แก้วงามดี
 
1. นางสาวปรานอม  อภิชิตสมบูรณ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74.73 เงิน 23 1. เด็กชายพีรณัฐ  จันทร์เพ็ญ
2. เด็กหญิงสารนิช  แก้วนพรัตน์
 
1. นางสาวจันทรัสม์  สุขสงวน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 16 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  วรรณทอง
 
1. นางเปรมฤดี  อารี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 73.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณฐชนน  ลิ่มสกุล
 
1. นางสาวละอองทิพย์  รอดสุด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 79.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดวงแข
 
1. นางสาวละอองทิพย์  รอดสุด
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 75.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมินยอง  คิม
 
1. นางสาวละอองทิพย์  รอดสุด
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์ธนวิรุฬห์
2. เด็กหญิงรฐพร  งานภิญโญ
3. เด็กชายศักดิ์ดา  แก้วพิลา
 
1. นางสาวศรีสกุล  ใหม่ศรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญภูพันธ์ตันติ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมนาม
2. เด็กหญิงสิริกาญจน์   คลี่กลาง
 
1. นายยุติพงษ์  สามชุม
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติเดช  จะลอ
2. เด็กหญิงปริศรา  แสงมณี
3. เด็กหญิงมนรดา  ลี
 
1. นางสุทธิ์ทิพย์พร  พัฒน์สถิตย์
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงกรวิภา  จิตเกื้อ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตรา
3. เด็กหญิงธัญกร  พุ่มทอง
 
1. นางสาวศุภนิตย์  ตันสกุล