สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงกรปักษ์  คชสิงห์
2. เด็กหญิงศิรภัสสร   หวุ่นสกุล
 
1. นางสาวอนุสรา  หน่ายสุวรรณ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวสภะ  รุ่งฤทัยวัฒน์
 
1. นายพีราวิชญ์  คีรีกิ้น
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายกฤตยชญ์  อินทจันทร์
2. เด็กชายกอน  ลี
 
1. นางสาวธนาภรณ์  แซ่อึ้ง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายกลย์ภัทร  ราษฎร์อารี
2. เด็กหญิงนภัสสรรค์  อานันตพงศ์
 
1. นางสาวศรุตา  ถนอมศักดิ์