สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงนภัสสรรค์  อานันตพงศ์
 
1. นางสาวกุศล   กำเนิดรักษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 53.5 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายกิจพิชญ์ชาญ  รังสินธุรัตน์
 
1. นางสาวกุศล   กำเนิดรักษา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภูฟ้า  บุญชมพู
 
1. นางสาวเบญจมาศ  นิรมล
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงจิฎาภา  หนูวงษ์
2. เด็กชายดิเอโก  ไทลังดิเอร์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ยาแดง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายชาญเกียรติ  อ๋างสกุล
2. เด็กหญิงณดา  โลหะจินดา
3. เด็กหญิงรมิดา  บุญอินทร์
 
1. นางเปรมฤดี  อารี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 42.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกฤตเมธ  อินทจันทร์
2. เด็กชายชาญเกียรติ  อ๋างสกุล
3. เด็กชายณัฐพล  ชาญเจริญศิลป์
4. เด็กชายธัชกร  เลิศชูวงศา
5. เด็กชายรายัน เบ็น  แอททัลลาห์
6. เด็กชายวัทธิกร  จองบุตรดี
 
1. นายสมบัติ  อาวะภาค