สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงนภัสสรรค์  อานันตพงศ์
 
1. นางสาวกุศล   กำเนิดรักษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74.31 เงิน 26 1. เด็กชายเถียรภัทร  ลิง
 
1. นางสาวอุษณีย์  ศราคนี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 53.5 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายกิจพิชญ์ชาญ  รังสินธุรัตน์
 
1. นางสาวกุศล   กำเนิดรักษา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัฐพร  ชุมมิ่ง
 
1. นางสาวอนุสรา  หน่ายสุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมนาม
 
1. นางสาวสุดาวดี  เขียวกุ้ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงปวันพัสตร์  เอกอดิธรรม
 
1. นางสาววิไลรัตน์  พรหมอินทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์ธนวิรุฬห์
 
1. นางสาวอุษณีย์  ศราคนี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงกรปักษ์  คชสิงห์
2. เด็กหญิงศิรภัสสร   หวุ่นสกุล
 
1. นางสาวอนุสรา  หน่ายสุวรรณ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภูฟ้า  บุญชมพู
 
1. นางสาวเบญจมาศ  นิรมล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวสภะ  รุ่งฤทัยวัฒน์
 
1. นายพีราวิชญ์  คีรีกิ้น
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กชายชยภพ  ตันทวรักษ์
2. เด็กชายวสภะ  รุ่งฤทัยวัฒน์
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เกตุสกุล
 
1. นางสาวจันทิรา  งามล้น
2. นางสาวจันทพร  หงษ์พงศ์พันธุ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายกฤตยชญ์  อินทจันทร์
2. เด็กชายกอน  ลี
 
1. นางสาวธนาภรณ์  แซ่อึ้ง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมนาม
2. เด็กหญิงณธิดา   ตัณมุขยกุล
3. เด็กหญิงณฤดี   ตัณมุขยกุล
4. เด็กหญิงรฐพร   งานภิญโญ
5. เด็กหญิงสิริกาญจน์   คลี่กลาง
 
1. นางสาวปุญนุช  จินดา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.2 เงิน 9 1. เด็กชายวรเดช  แก้วงามดี
 
1. นางสาวปรานอม  อภิชิตสมบูรณ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  วรรณทอง
 
1. นางสาวจีรวรรณ  กวินกิจ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.56 ทอง 8 1. เด็กหญิงศุฑาศิณี  ณัณฑราษฎวงกต
2. เด็กหญิงสุกนต์ธี  เสริมกิจเสรี
 
1. นางสาวจุฑาวดี  คิดถูก
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74.73 เงิน 23 1. เด็กชายพีรณัฐ  จันทร์เพ็ญ
2. เด็กหญิงสารนิช  แก้วนพรัตน์
 
1. นางสาวจันทรัสม์  สุขสงวน
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงจิฎาภา  หนูวงษ์
2. เด็กชายดิเอโก  ไทลังดิเอร์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ยาแดง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กชายเกริกภูมิ  เสริมวัฒนกุล
 
1. นางเปรมฤดี  อารี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 16 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  วรรณทอง
 
1. นางเปรมฤดี  อารี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายชาญเกียรติ  อ๋างสกุล
2. เด็กหญิงณดา  โลหะจินดา
3. เด็กหญิงรมิดา  บุญอินทร์
 
1. นางเปรมฤดี  อารี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 73.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณฐชนน  ลิ่มสกุล
 
1. นางสาวละอองทิพย์  รอดสุด
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 79.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดวงแข
 
1. นางสาวละอองทิพย์  รอดสุด
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 75.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมินยอง  คิม
 
1. นางสาวละอองทิพย์  รอดสุด
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงภูริษา  งานประเสริฐกิจ
 
1. นางสาวละอองทิพย์  รอดสุด
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงเพียงวสุ  ไกรนรา
 
1. นางสาวละอองทิพย์  รอดสุด
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศาสตรัย  หิริ
 
1. นางสาวละอองทิพย์  รอดสุด
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงจิดาภา  ภูรินันทกร
 
1. นางสาวละอองทิพย์  รอดสุด
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลพร  ผันมา
2. เด็กชายกวินทรวิชย์  พรหมมาศ
3. เด็กหญิงกานต์ชนิต  ชูสงค์
4. เด็กชายกิตติพัตน์  คล้ายพยงค์
5. เด็กชายข้าวกล้อง  สุรเชษฐพงษ์
6. เด็กชายชัพวิทย์  ยืนนาน
7. เด็กชายนราวิชญ์  นาคบรรพ์
8. เด็กชายนวพล  ทองคำ
9. เด็กชายภรภัทร  ภูรินันทกร
10. เด็กชายอัลฮัซซาน  โดดะแซ
 
1. นายไพศาล  ประสารการ
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกณิศ  ตันประดิษฐ์
 
1. นางสาวฉันท์สินี  อนิวรรตน์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 42.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกฤตเมธ  อินทจันทร์
2. เด็กชายชาญเกียรติ  อ๋างสกุล
3. เด็กชายณัฐพล  ชาญเจริญศิลป์
4. เด็กชายธัชกร  เลิศชูวงศา
5. เด็กชายรายัน เบ็น  แอททัลลาห์
6. เด็กชายวัทธิกร  จองบุตรดี
 
1. นายสมบัติ  อาวะภาค
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์ธนวิรุฬห์
2. เด็กหญิงรฐพร  งานภิญโญ
3. เด็กชายศักดิ์ดา  แก้วพิลา
 
1. นางสาวศรีสกุล  ใหม่ศรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญภูพันธ์ตันติ
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายกลย์ภัทร  ราษฎร์อารี
2. เด็กหญิงนภัสสรรค์  อานันตพงศ์
 
1. นางสาวศรุตา  ถนอมศักดิ์
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมนาม
2. เด็กหญิงสิริกาญจน์   คลี่กลาง
 
1. นายยุติพงษ์  สามชุม
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติเดช  จะลอ
2. เด็กหญิงปริศรา  แสงมณี
3. เด็กหญิงมนรดา  ลี
 
1. นางสุทธิ์ทิพย์พร  พัฒน์สถิตย์
 
36 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปุณิกา  วรรณทอง
2. เด็กหญิงรัศมิ์เกล้า  ทองจรัส
3. เด็กหญิงสรวรรณ  ตั้งธีระสุนันท์
 
1. นางสาวณัฐชยา  เลาหะสราญ
 
37 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงกรวิภา  จิตเกื้อ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตรา
3. เด็กหญิงธัญกร  พุ่มทอง
 
1. นางสาวศุภนิตย์  ตันสกุล