สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงฟิรดาวส์  เจริญจิตต์
 
1. นางมัลลิกา  ปิยะกอบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงมนัชญา  บ่อหนา
 
1. นางสมใจ  จันทร์ศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายอับดุลมูฮัยมีน  สมัครกิจ
2. เด็กชายฮูซัยฟี  เด็นหมิน
 
1. นายอาฮาหมัด  ดาโอะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 14 1. เด็กหญิงนูรีฮาน  ซารีเดะ
 
1. นายดลหมาด  เกื้อชาติ