สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77.29 เงิน 23 1. เด็กหญิงนีน่า  สาลิกา
 
1. นางสาวชลิดา  หัสจักร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงอารีนา  แก้วคง
2. เด็กหญิงเทพมณฑา  ขยันกิจ
 
1. นางสาวมูนา  ดือโละดิง
2. นางสาลินี  ช่วยการกล้า
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กชายกชามาส  บำรุงนา
2. เด็กหญิงอาลียา  คงนาม
 
1. นายธีระยุทธิ์  ชายเลี้ยง
2. นายไพรัท  เจ๊ะตู
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ช่างเหล็ก
2. เด็กหญิงนูรฮานา  หะยีตาเย๊ะ
3. เด็กหญิงพิยดา  คุ้มบ้าน
 
1. นางสาวลาตีฟะห์  ดือโละดิง
2. นางสาวขนิษฐา  อาจหาญ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79.8 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  เป็นมิตร
2. เด็กหญิงซูลฟา  วาเลาะ
3. เด็กหญิงนัฐฌา  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวมัณฑนา  เด่นมาลัย
2. นางสาลินี  ช่วยการกล้า