สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงอาลีนา  กาญจนพงค์
 
1. นางสาวชลิดา  หัสจักร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงนูรเดียนะห์  รอดนคเรศน์
 
1. นางสาวมูนา  ดือโละดิง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66.82 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงฮูดา  ชุนเขตต์
 
1. นางสมใจ  จันทร์ศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงฌามีม  เจ๊ะลามา
2. เด็กหญิงนูรฮัยนาย์  ดีนนุ้ย
3. เด็กหญิงปารวี  นาวงค์
4. เด็กหญิงมณฑกานต์  สิทธิศักดิ์
5. เด็กหญิงศิรดา  หวันหยี
 
1. นางสาวมัลลิกา  สาเหล่
2. นางสาวกล่อมจิตร  คุ้มบ้าน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงมุนา  เกิดทรัพย์
2. เด็กชายอิรฟาน  สนั่นก้อง
 
1. นางสาวตูแวยูรีนา  อามะ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงนัสฟาร์   สุมานะตระกูล
2. เด็กหญิงนาเดีย   พืชเส็น
3. เด็กหญิงนิชนันท์  บูรณะกร
 
1. นางสาวขนิษฐา  อาจหาญ
2. นางสาวลาตีฟะห์  ดือโละดิง
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 61 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงจัสมิน  โกสุมพันธ์
2. เด็กหญิงศลิษา  นาเงิน
3. เด็กชายเชาว์กัส  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวนูร์ฮายาตี  หวันหมาน
2. นางสาวเพชรลดา  พุ่มศิริ
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 62 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงณิชา  มาลาวัยจันทร์
2. เด็กหญิงธัญกร  อะหมะ
3. เด็กชายอนาคิน  ชาญประเสริญกุล
 
1. นางจริยา  สร้อยสน
2. นางอุไร  ไถนาเพรียว