สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงบิลกิส  อาดำ
 
1. นางมัลลิกา  ปิยะกอบ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงซัยญิดา  โรมินทร์
 
1. นางอาฉ๊ะ  เสมอสา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงมุรุณีย์  บุญหลัง
 
1. นางรอบิหย๊ะ  สิงฆาฬะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปะหนัน
2. เด็กหญิงศินิสา  พันธ์ฉลาด
 
1. นางสาววันทนีย์  มัฉการ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงอัซมี่  พืชเส็น
 
1. นางรุ่งนภา  เลิศวงหัต
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายชนวัตร  บุญช่วย
 
1. นางรุ่งนภา  เลิศวงหัต
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงนิสรีน  หมันเบ็ญหมัด
2. เด็กหญิงสิริมา   สิงฆาฬะ
3. เด็กหญิงอัมณีย์  ดอหนิ
 
1. นางสาวกัลยา  ลูกเหล็ม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอซีมมันร์  ดอเลาะ
 
1. นางสาวซอพีย๊ะ  สำลี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนลิน  ชาวนา
 
1. นางสาวซอพีย๊ะ  สำลี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถิ่นเกาะยาว
2. เด็กหญิงธนภรณ์  หนิมุสา
 
1. นางสาวตูแวยูรีนา  อามะ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายอัซรอน  ปิยะกอบ
2. เด็กชายอิหซาน  วาเลาะ
 
1. นายมูฮำหมัดซาฮีด  ตาเฮ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงนิสรีน  เจ๊ะโส๊ะ
2. เด็กหญิงอริศรา  สาแม
 
1. นายมูฮำหมัดซาฮีด  ตาเฮ