สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงอาลีนา  กาญจนพงค์
 
1. นางสาวชลิดา  หัสจักร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77.29 เงิน 23 1. เด็กหญิงนีน่า  สาลิกา
 
1. นางสาวชลิดา  หัสจักร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงบิลกิส  อาดำ
 
1. นางมัลลิกา  ปิยะกอบ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงฟิรดาวส์  เจริญจิตต์
 
1. นางมัลลิกา  ปิยะกอบ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงนูรเดียนะห์  รอดนคเรศน์
 
1. นางสาวมูนา  ดือโละดิง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงมนัชญา  บ่อหนา
 
1. นางสมใจ  จันทร์ศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66.82 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงฮูดา  ชุนเขตต์
 
1. นางสมใจ  จันทร์ศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงอารีนา  แก้วคง
2. เด็กหญิงเทพมณฑา  ขยันกิจ
 
1. นางสาวมูนา  ดือโละดิง
2. นางสาลินี  ช่วยการกล้า
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงซัยญิดา  โรมินทร์
 
1. นางอาฉ๊ะ  เสมอสา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงมุรุณีย์  บุญหลัง
 
1. นางรอบิหย๊ะ  สิงฆาฬะ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปะหนัน
2. เด็กหญิงศินิสา  พันธ์ฉลาด
 
1. นางสาววันทนีย์  มัฉการ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงอัซมี่  พืชเส็น
 
1. นางรุ่งนภา  เลิศวงหัต
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายชนวัตร  บุญช่วย
 
1. นางรุ่งนภา  เลิศวงหัต
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงนิสรีน  หมันเบ็ญหมัด
2. เด็กหญิงสิริมา   สิงฆาฬะ
3. เด็กหญิงอัมณีย์  ดอหนิ
 
1. นางสาวกัลยา  ลูกเหล็ม
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายอับดุลมูฮัยมีน  สมัครกิจ
2. เด็กชายฮูซัยฟี  เด็นหมิน
 
1. นายอาฮาหมัด  ดาโอะ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงฌามีม  เจ๊ะลามา
2. เด็กหญิงนูรฮัยนาย์  ดีนนุ้ย
3. เด็กหญิงปารวี  นาวงค์
4. เด็กหญิงมณฑกานต์  สิทธิศักดิ์
5. เด็กหญิงศิรดา  หวันหยี
 
1. นางสาวมัลลิกา  สาเหล่
2. นางสาวกล่อมจิตร  คุ้มบ้าน
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กชายกชามาส  บำรุงนา
2. เด็กหญิงอาลียา  คงนาม
 
1. นายธีระยุทธิ์  ชายเลี้ยง
2. นายไพรัท  เจ๊ะตู
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอซีมมันร์  ดอเลาะ
 
1. นางสาวซอพีย๊ะ  สำลี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนลิน  ชาวนา
 
1. นางสาวซอพีย๊ะ  สำลี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงนารียา  หว่าหลำ
 
1. นายดลหมาด  เกื้อชาติ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 14 1. เด็กหญิงนูรีฮาน  ซารีเดะ
 
1. นายดลหมาด  เกื้อชาติ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงมุนา  เกิดทรัพย์
2. เด็กชายอิรฟาน  สนั่นก้อง
 
1. นางสาวตูแวยูรีนา  อามะ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถิ่นเกาะยาว
2. เด็กหญิงธนภรณ์  หนิมุสา
 
1. นางสาวตูแวยูรีนา  อามะ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอันวา  หัดขะเจ
 
1. นายสมศักดิ์  คุ้มบ้าน
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศิรประภา  ลู่ปอด
 
1. นายสมศักดิ์  คุ้มบ้าน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอลิฟ  สิงฆาฬะ
 
1. นายสมศักดิ์  คุ้มบ้าน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนัจวาร์  สุวรรณคีรี
 
1. นายสมศักดิ์  คุ้มบ้าน
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงนัสฟาร์   สุมานะตระกูล
2. เด็กหญิงนาเดีย   พืชเส็น
3. เด็กหญิงนิชนันท์  บูรณะกร
 
1. นางสาวขนิษฐา  อาจหาญ
2. นางสาวลาตีฟะห์  ดือโละดิง
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ช่างเหล็ก
2. เด็กหญิงนูรฮานา  หะยีตาเย๊ะ
3. เด็กหญิงพิยดา  คุ้มบ้าน
 
1. นางสาวลาตีฟะห์  ดือโละดิง
2. นางสาวขนิษฐา  อาจหาญ
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายอัซรอน  ปิยะกอบ
2. เด็กชายอิหซาน  วาเลาะ
 
1. นายมูฮำหมัดซาฮีด  ตาเฮ
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวรฤทธิ์  ฤทธิ์รักษา
2. เด็กชายอิทธิพล  ช่างเหล็ก
 
1. นายมูฮำหมัดซาฮีด  ตาเฮ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงนิสรีน  เจ๊ะโส๊ะ
2. เด็กหญิงอริศรา  สาแม
 
1. นายมูฮำหมัดซาฮีด  ตาเฮ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79.8 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  เป็นมิตร
2. เด็กหญิงซูลฟา  วาเลาะ
3. เด็กหญิงนัฐฌา  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวมัณฑนา  เด่นมาลัย
2. นางสาลินี  ช่วยการกล้า
 
34 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 61 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงจัสมิน  โกสุมพันธ์
2. เด็กหญิงศลิษา  นาเงิน
3. เด็กชายเชาว์กัส  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวนูร์ฮายาตี  หวันหมาน
2. นางสาวเพชรลดา  พุ่มศิริ
 
35 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 62 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงณิชา  มาลาวัยจันทร์
2. เด็กหญิงธัญกร  อะหมะ
3. เด็กชายอนาคิน  ชาญประเสริญกุล
 
1. นางจริยา  สร้อยสน
2. นางอุไร  ไถนาเพรียว