สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72.78 เงิน 24 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ยอดระบำ
2. เด็กชายอัษศิริ  อุดมรัตน์
 
1. นางมารศรี  เพียรทอง
2. นางสาวทิพยาภรณ์  หะเทศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70.83 เงิน 26 1. เด็กหญิงกฤตณัฐนันท์  พลเสน
2. เด็กชายศักรินทร์  สิงห์รัตน์
 
1. นางมารศรี  เพียรทอง
2. นางสาวทิพยาภรณ์  หะเทศ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 24 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ปิ่นมณี
 
1. นางสาววารอดา   ทุมมาลี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิตโสภา  หลวงชา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ตรีพุทธ
3. เด็กชายศุภกฤต  พลเสน
 
1. นางสาวรัตนาวดี  แม่นอุดม
2. นางสาววารอดา   ทุมมาลี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายวิชญภาส  คงทอง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ยอดระบำ
 
1. นางสาวฮาซีซ๊ะฮ์  ยาบา
2. นางสาวทิตติยา  เม่งเอียด
3. นางสาวทิตติยา  เม่งเอียด
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 30 1. เด็กหญิงพรมีนา  ไทยชนะ
2. เด็กหญิงพศิกา  อินทศร
3. เด็กชายวิชยุตม์  คงทอง
 
1. นางสาวพวงเพ็ญ  เจริญกิจ
2. นางสาวอัญชลีภัสร์  พรหมทัตโต