สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 63 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงพวงผกา  หวายเหลา
 
1. นางสาวรัตนาวดี  แม่นอุดม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์หลวง
2. เด็กหญิงวิภาวดี  สุขคง
3. เด็กชายศราวุฒิ  ไกรทอง
 
1. นางสาวกรณัฐ  สุจริตธรรม
2. นางสาวทิพยาภรณ์  หะเทศ