สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายขวัญชนก   ทองคำ
 
1. นางสาวรัตนาวดี  แม่นอุดม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83.31 ทอง 14 1. เด็กหญิงจิตโสภา  หลวงชา
 
1. นางสาวฮาซีซ๊ะฮ์  ยาบา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 63 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงพวงผกา  หวายเหลา
 
1. นางสาวรัตนาวดี  แม่นอุดม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงปณิธาน  เนียมบาง
 
1. นางสาววารอดา   ทุมมาลี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอรรถพล  วรรณประภา
 
1. นางสาววารอดา   ทุมมาลี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72.78 เงิน 24 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ยอดระบำ
2. เด็กชายอัษศิริ  อุดมรัตน์
 
1. นางมารศรี  เพียรทอง
2. นางสาวทิพยาภรณ์  หะเทศ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70.83 เงิน 26 1. เด็กหญิงกฤตณัฐนันท์  พลเสน
2. เด็กชายศักรินทร์  สิงห์รัตน์
 
1. นางมารศรี  เพียรทอง
2. นางสาวทิพยาภรณ์  หะเทศ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปรมี  โรจนมี
2. เด็กชายอรรถพล  วรรณประภา
 
1. นายกฤษณะ  คำพวง
2. นางสาวฮาซีซ๊ะฮ์  ยาบา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 24 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ปิ่นมณี
 
1. นางสาววารอดา   ทุมมาลี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์หลวง
2. เด็กหญิงวิภาวดี  สุขคง
3. เด็กชายศราวุฒิ  ไกรทอง
 
1. นางสาวกรณัฐ  สุจริตธรรม
2. นางสาวทิพยาภรณ์  หะเทศ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิตโสภา  หลวงชา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ตรีพุทธ
3. เด็กชายศุภกฤต  พลเสน
 
1. นางสาวรัตนาวดี  แม่นอุดม
2. นางสาววารอดา   ทุมมาลี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายวิชญภาส  คงทอง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ยอดระบำ
 
1. นางสาวฮาซีซ๊ะฮ์  ยาบา
2. นางสาวทิตติยา  เม่งเอียด
3. นางสาวทิตติยา  เม่งเอียด
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงกัลยา  คลึงพล
2. เด็กชายธนกฤต  สหธนานนท์
3. เด็กชายธรนิศ  เรืองชาญ
 
1. นางสาวพวงเพ็ญ  เจริญกิจ
2. นางสมจิตต์  จิตเสรี
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 30 1. เด็กหญิงพรมีนา  ไทยชนะ
2. เด็กหญิงพศิกา  อินทศร
3. เด็กชายวิชยุตม์  คงทอง
 
1. นางสาวพวงเพ็ญ  เจริญกิจ
2. นางสาวอัญชลีภัสร์  พรหมทัตโต