สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุริสา  แสนพิมพ์จักร
 
1. นางสาวปัทมา  สังข์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  จันทร์ทิพย์
 
1. นางจำเรียง  เครือสุวรรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงลลิตา  ลิพอนเขต
 
1. นางพรพรหม  ยกย่อง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.6 ทอง 4 1. เด็กชายกรภัทร  ทิมเทพ
2. เด็กหญิงมาลัย  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงสุปาริตา  สังข์ทอง
 
1. นายโสทอน  หมวดหรี่
2. นางจีราวรรณ  คุ้มสวน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.8 ทอง 6 1. เด็กชายปริญญา  ลิวากรณ์
 
1. นางสาวจิรภา  ถิรินทรพงศ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวจิรภา  ถิรินทรพงศ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เพ็ชรแก้ว
2. เด็กชายกฤษนัย  ชูกลิ่น
 
1. นางสาวจิรภา  ถิรินทรพงศ์
2. นางเสาวคนธ์  เหลืองทองคำ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงยอด
2. เด็กหญิงกัลยาณี  คำวิเศษ
3. เด็กหญิงธราภรณ์  สมรักษ์
4. เด็กหญิงนฤมล  วัลลิลา
5. เด็กหญิงพัชรี  มุสิก
6. เด็กหญิงวรันธร  สอนวงษา
7. เด็กหญิงศุกลรัตน์  สีวัด
8. เด็กหญิงอนุสา  พันธ์ชาตรี
9. เด็กหญิงอินทิรา  อ่อนพร้อม
10. เด็กหญิงเนตรชนก  บุรีรักษ์
 
1. นางสาวจิรภา  ถิรินทรพงศ์
2. นางเสาวคนธ์  เหลืองทองคำ
3. นางเปรมใจ  ณ รังษี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงอุนนดา  พูนแก้ว
 
1. นางสาวพวงเพ็ญ  ศรีเมือง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงจันทนิภา  จันทร์เสนา
 
1. นายอนุรักษ์  คุ้มเมือง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินทราช
2. เด็กชายวีฤทธิ์  จตุรพรนุรักษ์
 
1. นายจิระศักดิ์  จันเจือ
2. นางสาวเสาด๊ะ  หัดหมัด
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คงปาน
2. เด็กหญิงดรัลรัตน์  จันทิ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  วังทะพันธ์
 
1. นางสาวพวงเพ็ญ  ศรีเมือง
2. นางสาวจิราพร  ปลอดภัย